نتایج اجرای عملیاتی. تحلیل عینی به روش کرسمن

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تلاش می شود تا ضمن مرور کلی مفهوم تحلیل عینی وارائه فرمول بندی تحلیل عینی به روش کرسمن، نتایج مقدماتی اجرای عملیاتی آن برای چند حالت موردی با تحلیل ذهنی که در مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور به انجام رسیده است، مقایسه شود. هم چنین تائیر تغییرات ضرایب تجربی و نیز گام های تکرار تصحیحات متوالی در خروجی تحلیل، بررسی، مقایسه می شود. این مطالعه برای چند مورد مربوط به نقشه های فشاری سطح زمین و نیز نقشه های ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 500 هکتوپاسکال صورت گرفته است. تحلیل ها مربوط به ساعت 1200 به وقتGMTو داده های زمینه از نتایج یک کد عددی است که با تفکیک 5 درجه در افق گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که برای تحلیل میدان فشار سطح دریا می توان از داده های درو ن یابی شده کدهای گرید با تفکیک 5/2 درجه به صورت میدان زمینه با 5 گام تکرارو شعاع مؤثر اولیه تقریبأ 10 برابر اندازه یک درجه طولی یا عرض جغرافیایی (1250 کیلومتر) استفاده کرد. هم چنین در تحلیل میدان ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 500 هکتوپاسکال داده های با تفکیک 5 درجه با 5 گام تکرار مناسب است. در این جا اندازه شعاع مؤثر اولیه تقریبأ 20 برابر یک درجه طول یا عرض جغرافیایی (2500 کیلومتر) فرض شده الست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

An attempt is made to implement the objective analysis of Cressmann for some fields including sea level pressure, temperature and geopotential height at standard levels in an operational framework. The work presented here is a part of a complete automatic system for decoding, quality control and analysis of meteorological maps. The results are compared with the subjectively analyzed maps and are in good agreement. It is shown that the output of a numerical weather prediction model with 2.5 and 5’ horizontal resolution as the background field and 1200 km and 2500 km as the radius of influence for the surface and upper air analysis respectively give the best results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Background field
  • initialization
  • Objective analysis
  • Subjective analysis