دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 488، فروردین 1383 
روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران

علی سیاهکالی مرادی؛ نوربخش میرزایی؛ مهدی رضاپور