دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 488، بهار 1383 
1. روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران

علی سیاهکالی مرادی؛ نوربخش میرزایی؛ مهدی رضاپور