مهاجرت پیش از برانبارش عمقی داده های لرزه ای یک خط از میدان نفتی جنوب ایران، به روش کیرشهف

نویسندگان

چکیده

مهاجرت پس از برانبارش، معمولأ تصویری مناسب از بازتابنده های زیر سطحی ارائه می دهد. ولی کیفیت این تصاویر هنگامی که تغییرات جانبی
سرعت یا ساختارهایی با زمین شناسی پیچیده وجود داشته باشند، تنزل پیدا می کنند. کاهش کیفیت تصاویر به دست آمده با کم شدن نسبت
علامت به نوفه (S/N) قرارگیری نادرست باز تابنده ها و واضح نبودن تصاویر، نمود پیدا می کند. در این شرایط ، مهاجرت پیش از برانبارش عمقی
می تواند تصاویر بهتری راارائه دهد.
در این مقاله مهاجرت در حیطه پیش از برانبارش و عمقی مهاجرت به روش کیرشهف مورد بررسی قرار گرفته است، سپس مهاجرت به روش
کیرشهف پیش از برانبارش عمقی روی داده هایی واقعی اعمال شد و نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار گرفت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The migration process removes the effect of wave propagation from the recorded seismic data. As an application of this operator, seismic events will move towards their correct positions, diffractions have to collapse and dipping events have to move to their correct subsurface locations.
In this article different algorithms of the migration operator have been considered and applied on real data. Based on the results, the Kirchhoff migration, which is the most common algorithm, was chosen and used to apply for pre-stack depth migration on real data. The data obtained from an oil field in the southern part of Iran. Subsequently the obtained results were compared

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex structures
  • Depth migration
  • Lateral velocity
  • Prestack
  • Seismic image