مطالعات میکروگراویمتری شرایط فونداسیون

نویسنده

چکیده

یک مطالعه میکروگرانیسنجی روی یک فونداسیون حفاری شده در محل انتخاب شده برای احداث ساختمان جدید انستیتو نفت، واقع در دانشکده فنی دانشگاه تهران انجام شد. هدف از این مطالعه تعیین حفرات زیرزمینی، یا هر نوع بی هنجاری دیگری است که ایستایی فونداسیون را تهدید می کند. تعداد کل قرائت ها 430 ایستگاه بوده است. حفرات زیر سطحی، همچنین رسوبات آبرفتی درشت دانه بر اساس نقشه بهنجاری های بوگه، مشتق دوم، أشکار سازی شده اند. برای تایید بیشتر نتایج، مدل سازی دو بعدی نیز بر اساس بی هنحاری های باقی مانده نیر صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A microgravity investigation was conducted on an excavated foundation located in the Technical University of Tehran. The aim was the detection of subsurface cavities or other anomalous conditions that threaten the stability of the foundation. The survey consists of 420 gravity stations. The positive coarse grain alluvium saturated by surplus water and negative cavity anomalies have been detected based on the Bouguer and second vertical derivative maps. The depth of the sources have also been determined. To confirm the results an inversion 2D-modelling is also applied to residual anomalies. Some of the shallow accessible anomalies have been confirmed in the field by excavation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anomaly detection
  • depth estimation
  • Microgravity