زمین لرزه22 ژوئن سال 2002 چنگوره - آوج در استان قز وین

نویسنده

چکیده

زمین لرزه 22 ژوئن سال 2002 میلادی بزرگ ترین زمین لرزه پس از زمین لرزه سال 1962 بوئین زهرا در استان قزوین است. تابع زمانی چشمه نشان می دهد که شکستگی به هنگام، وقوع زمین لرزه شروع شده، با یک پس لرزه کوچکی همراه بوده است. بدین ترتیب انرژی لرزه ای عمدتأ در ده ثانیه اول آزاد گردیده است. با در نظر گرفتن مشاهدات صحرایی، توزیع پس لرزه ها، برای چشمه مسبب زمین لرزه طولی حد ود 20 الی 30 کیلومتر، راستایی شمال غرب- جنوب شرق با شیب در امتداد جنوب- غرب می توان تحمین زد. این، واقعیت با نتیجه به دست)آمده از تحلیل شکل موج های ثبت شده همخوانی خوبی دارد. سازو کار کلی زمین لرزه دارای امتداد، شیب، بردار لغزش به ترتیب 257 و 53 و 71 درجه است . همان لرزه های کلی 10 * 37/5 دین سانتی متر، و بزرگی از روی هما لرزه ای برابر 4/6 است.
متوسط افت تنش حد ود 40 بار تخمین زده می شود. جابجایی استاتیکی حدو د 35 سانتی متر محاسبه شده است. زمین لرزه چنگوره، آوج از جهانی قابل مقایسه با زمین لرزه سال 1962 بوئین زهرا است. هر دو زمین لرزه دارای ساز و کار مشابه بوده و در سامانه گسل های مشابهی به وقوع پیوسته اند زمین لرزه چنگوره- آوج از نادرترین زمین لرزه ها با بزرگی بیش ار 6 درجه است که در اطراف شهرهای

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • active faults
  • Changoureh-Avaj (southern Qazvin) earthquake
  • Rupture process
  • source mechanism
  • Source parameters
  • Waveform modeling