روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران

نویسندگان

چکیده

به صورت تجربی، شدت زمین لرزه با انرژی آزاد شده مربوطه در کانون مرتبط است. از آنجا که انرژی با توجه به اصل گسترش هندسی با فاصله از رومرکز تضعیف می شود، می توان با استفاده ازرابطه تجربی بین شدت زمین لرزه، انرژی آزاد شده، روابط مشابهی را برای تضعیف شدت زمین لرزه ارائه نمود.
قوانین تضعیف شدت زمین لرزه در ایران با استفاده از نفشه های هم شدت 32 زمین لرزه با بیش از 105 منحنی هم شدت مورد مطالعه قرار گرفت و روابط بین شدت زمین لرزه I و فاصلهء رومرکزی R با استفاده از بزرگی مشخص M تعیین شد. با توجه به کشیدگی خطوط هم شدت در راستای گسل، روابط برای دو راستای امتداد گسل وعمود بر آن و نیز رابطهء میانگین ارائه شده است که به ترتیب به صورت زیرند.
تضعیف شدت درامتداد گسل Ia =11.564 + 0.943M — 2.508Ln(Ra + 33) a = 0.79 Ra <200km
تضعیف شدت در راستای عمود بر گسل Ib= 9.469 + 0.717M —2.121Ln(Rb + 13) a = 0.49 Rb میانگین تضعیف شدت I = 11.926 + 0.831M — 2.7Ln(R + 22) a = 0.49 R<167km
مقایسهء مقادیر به دست آمده ازاین روابط - با روابط ارائه شده برای شرق وغرب چین ناحیهء سیسیل و کالابریا در جنوب ایتالیا - صرف نظر ازویژگی های متفاوت زمین ساختی آنها نشان می دهد که تضعیف شدت در ایران کمی سریع تر از نواحی یاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The isoseismal maps for 22 earthquakes in different regions of Iran were analyzed to study the attenuation of seismic intensity with the distance from the epicentre under a certain surface wave magnitude (Ms). The attenuation relationships were derived by using an iterative least squares fit procedure. These equations were derived from more basic concepts assuming that the intensity is proportional to the logarithm of seismic energy density at any location empirically. The isoseismal maps are elongated in the direction of local structural trend of causative faults. Therefore, attenuation relationships for the main direction of fault, transverse to it and average attenuation were derived.
Ia =11.564 + 0.943M — 2.508Ln(Ra + 33) a = 0.79 Ra <200km along the main direction of fault
Ib= 9.469 + 0.717M —2.121Ln(Rb + 13) a = 0.49 Rb I = 11.926 + 0.831M — 2.7Ln(R + 22) a = 0.49 R<167km average attenuation Where M is the surface wave magnitude and I is the intensity at a distance R(km) from the epicenter.
The attenuation of seismic intensity in Iran is faster than the East and West of China and Sicily and Calabria in Italy, apart from different tectonic characteristics of these regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attenuation relationships
  • Epicentral distance
  • Iran
  • Isoseismal map
  • Seismic intensity