کلیدواژه‌ها = heavy precipitation
عوامل دینامیکی مؤثر بر بارش سنگین برف در تهران: مطالعۀ موردی

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 179-198

10.22059/jesphys.2017.61680

سکینه خان سالاری؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


The omega blocking condition and extreme rainfall in Northwestern Iran during 25 - 28 October 2008

دوره 40، شماره 3، آبان 1393، صفحه 55-74

10.22059/jesphys.2014.51599

J Masoompour Samakosh؛ M Soltani؛ A Hanafi؛ GH Azizi؛ E Mirzaei؛ A Ranjbar SaadatAbadi؛ Y Yousefi


سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دوره 1960 تا 2001

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386

پری سیما کتیرایی؛ سهراب حجام؛ پرویز ایران نژاد