کلیدواژه‌ها = روند بارش
توزیع مکانی روند بارش سالانه در ایران در دوره 1960-2001

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

پرویز ایران‌نژاد؛ پری‌سیما کتیرایی بروجردی؛ سهراب حجام


بررسی موردی بارش منطقه تهران متأثر از آلودگی ذره‌ای

دوره 34، شماره 3، آبان 1387

سیدعلیرضا صادقی حسینی؛ سمیه ازوجی


سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دوره 1960 تا 2001

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386

پری سیما کتیرایی؛ سهراب حجام؛ پرویز ایران نژاد