بررسی موردی بارش منطقه تهران متأثر از آلودگی ذره‌ای

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، ارتباط فرایند بارش با آلودگی ذره‌ای در کلان‌شهر تهران بررسی شده است. این بررسی از دیدگاه پژوهشگران هواشناسی و محیط زیست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تأثیر آلاینده‌های ذره‌ای بر فرایند بارش در مناطق گوناگون تهران اعم از شمال (اقدسیه)، شمال غرب (ژئوفیزیک)، شرق (سرخه‌حصار)، غرب (مهرآباد) و به مرکزیت ایستگاه بازار بررسی شده است. این بررسی‌ها به دو صورت: در روزهای آلودگی در حد مطلوب (آلاینده‌های ذره‌ای کمتر از 100) و نامطلوب (آلاینده‌های ذره‌‌ای بیش از 100) در فصل‌های گرم و سرد در یک دوره 5 ساله (1999 تا 2003) صورت گرفته است.
بررسی نقشه‌های هم‌باران‌- هم‌آلاینده، برای هر رویداد بارش در شرایط نامطلوب در فصل گرم و سرد روشن می‌سازد که با پخش آلودگی از مرکز شهر به سمت شمال شهر و در نتیجه کاهش غلظت آلاینده‌های ذره‌ای، بارش از مرکز شهر به سمت شمال شهر طی روز افزایش می‌یابد. میانگین کل بارش در ایستگاه‌های شمال شهر، به دلیل ارتفاع بیشتر، نسبت به مناطق مرکزی و غربی و شرقی بیشتر است. این میانگین‌‌ها در روزهای نامطلوب، از غرب به شرق کاهش و در روزهای مطلوب افزایش می‌یابد.
روند بارش در هر ایستگاه در فصل گرم و سرد در شرایط مطلوب افزایشی و در شرایط نامطلوب کاهشی است. از انطباق داده‌ها در روزهای مطلوب و نامطلوب و در فصول گرم و سرد می‌توان به وضوح مشاهده کرد که تا حد شرایط مطلوب با افزایش آلودگی، روند بارش نیز افزایش می‌یابد، که این احتمالاً به دلیل فرایند بارورسازی غیرعمدی ابر است. در شرایط نامطلوب با افزایش آلودگی و افزایش غلظت هسته‌های میعان ابر، روند بارش کاهشی می‌شود که این احتمالاً در اثر فرایند فرابارورسازی ابر است.
در فصول گرم در اکثر ایستگاه‌ها میزان بیشینه بارش در شرایط مطلوب و نامطلوب اندکی بیشتر از فصول سرد سال است که علت عمده آن ضخامت بیشتر ابرها در فصول گرم و شدت بارش بیشتر از آنها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Case studies of the impact of particle pollutants on precipitation over the Tehran area

چکیده [English]

Investigations in recent decades have shown an unexpected increase in aerosol concentrations in metropolitan and industrialized regions. It was sometimes followed by heat islands and probably decreases in precipitation due to an inadvertent cloud overseeding process.
Particle pollutants act like small cloud condensation nuclei in which they form large collections of small droplets in cloud. Collision coalescence efficiency of tiny droplets is decreased and the following formation of rain drops elapsed. In a similar way in mixed clouds the formation of ice crystal precipitation due to a reduction in the accretion aggregation the process of small crystals was dilating.
The relationship between precipitation and particle pollutants in Tehran as a metropolitan area has been investigated. This study plays an important role for meteorologists and environmental researchers.
The influence of particle pollutanst on the precipitation process in various regions of Tehran including northeast (Aghdasie), northwest (Geophysics), east (Sorkhe hesar), west (Mehr Abad) and the center (Bazaar) has been studied .These investigations have been carried out in two ways: desirable days (particle pollutants less than 100 ) and undesirable days (particle pollutants more than 200 ) in warm and cold seasons over a period of 5 years (1999-2003).
The analysis of isohypse/particle pollutant isograms in undesirable conditions for each precipitation event shows that in both warm and cold seasons the amount of precipitation during the day increases from downtown toward the north of the city, due to the decrease of particle pollutant concentrations.
The average of precipitation in the northern stations is higher than the central, western and eastern stations due to their higher elevations. This average on undesirable days decreases from West to east and increases on desirable days. The precipitation trend increases for all stations in desirable conditions in warm and cold seasons and decreases in undesirable conditions.
A study of all data on desirable and undesirable days in cold and warm seasons shows that, in desirable conditions the precipitation trends increase, probably due to inadvertent cloud seeding. In undesirable conditions due to an increase in particle pollutants as cloud condensation nuclei (CCN), the precipitation trends decrease probably due to cloud over seeding.
A majority of stations in the warm season shows that the maximum value of precipitation on desirable and undesirable days is slightly more than its value in the cold season, mainly due to the greater thickness of clouds and more precipitation intensity than in warm the season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Particle pollutants
  • Precipitation trend
  • Cloud condensation nuclei (CCN)
  • Inadvertent cloud seeding
  • cloud over seeding