دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 1000318، آبان 1387