دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 1000282، مرداد 1387 
پردازش داده‌های مغناطیس هوایی منطقة بصیران با استفاده از اسپلاین مکعبی

غلامعباس فنایی خیرآباد؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ لقمان نمکی؛ بی‌بی رابعه صداقت