دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، فروردین 1387 
بررسی نقش رشته‌کوه البرز در تقویت سامانه‌های همدیدی

صفحه 1-1

امید علیزاده؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


شبیه‌سازی عددی نقش کوهستان در یک سامانه بارش‌زا روی ایران

صفحه 1-1

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی