کاربرد آنالیز طیفی‌ متقابل‌ در تعیین توپوگرافی‌ سطح ‌آب دریا

نویسندگان

چکیده

عوامل‌ مختلفی‌ بین‌ سطح‌ MSL و Geoid یک‌ جدایی‌ ایجاد می‌کنند که‌ به‌ آن‌ توپوگرافی‌ سطح‌ دریا و به‌ اختصار SST گفته‌ می‌شود. یکی ‌از روش‌های‌ تعیین‌ SST فن‌ Local Response Technique است. این‌ فن‌ از عکس‌العمل‌ سطح‌ دریا در برابر عوامل‌ بیرونی‌ مانند فشار جو، درجه‌ حرارت‌ و باد و غیره‌ برای‌ تعیین‌ SST استفاده‌ می‌کند. بدین‌ صورت‌ که‌ ابتدا دریا به‌مثابه‌ دستگاهی‌ فیزیکی‌، عوامل‌ خارجی‌ در نقش‌ توابع‌ ورودی ‌دستگاه‌ و جزر و مد دریا درحکم‌ تابع‌ خروجی‌ دستگاه در نظر گرفته‌ می‌شود و آنگاه‌ عکس‌العمل سطح‌ دریا به‌عنوان‌ تابع‌ بسامد‌، که‌ تغییرات‌ محلی‌ سطح‌ دریا را منعکس‌ می‌کند، مدل‌سازی‌ می‌شود. این‌ فن‌ با استفاده‌ از مدل‌های متفاوتی‌ SST را تعیین‌ می‌کند که‌ در اینجا برای‌ تعیین‌ SST در چهار ایستگاه‌ جزر و مدی ‌در خلیج‌ فارس‌ از مدل‌ آنالیز طیفی‌ متقابل‌ (Cross-Spectral Analysis) استفاده‌ شده است‌. نتایج‌ حاصل نشان‌ می‌دهد که سهم‌ کل‌ پارامترهای‌ هواشناسی‌ در ایجاد SST در فصل‌ زمستان‌ بین‌ 8+ تا 33- سانتی‌متر است. بیشترین‌ مقدار SST در بندر بوشهر و کمترین‌ مقدار آن‌ در بندر کنگان‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of cross-spectral analysis to computations of sea surface topography case study: Persian Gulf

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local response
  • SST
  • Mean Sea Level
  • MSL توپوگرافی سطح دریا
  • Sea Surface Topography
  • Response analysis
  • Persian Gulf