عملگر واهمامیخت متغیر با زمان در حوزه گابور

نویسندگان

چکیده

در محیط درون زمین به‌دلیل وجود جذب (absorption) و گسترش کروی (spherical spread)، محتوای بسامدی سیگنال لرزه‌ای با گذشت زمان تغییر می‌کند. در این مقاله روشی از واهمامیخت به کار گرفته می‌شود که سیگنال را به‌صورت ناپایا در نظر می‌گیرد و با توجه به این ویژگی عملگر طراحی می‌کند. در این روش با تبدیل گابور لرزه‌نگاشت به حوزه گابور منتقل می‌شود و از آن برای برآورد تبدیل گابور سری بازتاب استفاده می‌شود. به‌عبارت دیگر با برآورد توام طیف دامنه تابع منبع و فاکتور Q و سپس تقسیم تبدیل گابور لرزه‌نگاشت به حاصل‌ضرب این دو، تبدیل گابور سری بازتاب حاصل می‌شود. در نهایت با اعمال عکس تبدیل گابور سری بازتاب به‌دست می آید. در این مقاله نحوه عملکرد واهمامیخت در حوزه گابور روی لرزه‌نگاشت مصنوعی و واقعی بررسی شده و مقایسه نتایج آن با واهمامیخت با استفاده از فیلتر وینر نشانگر برتری این روش به روش وینر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time-varying deconvolution operator in Gabor domain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time variant function
  • Time variant deconvolution
  • Gabor Transform
  • Gabor deconvolution