تحلیل تنش دیرین در رسوب‌های افقی پلیوسن-کواترنری شمال باختر زنجان

نویسندگان

چکیده

گسلش عادی روی رسوب‌های بدون چین‌خوردگی پلیوسن-کواترنری در شمال غرب زنجان با روش‌های جستجوی شبکه‌ای، روش وارون‌سازی به‌همراه تحلیل محورهای کشش و فشار، آرایش خش لغزش و وارون‌سازی چندمرحله‌ای مورد بررسی دقیق قرار گرفت. نتایج روش‌های مزبور از دیدگاه تحلیل تنش دیرین در منطقه مورد بررسی، به‌کار برده شد. نتایج به‌دست آمده از آن روش‌ها با تعیین زاویه نابرازش حدود 34/1درجه منتهی به محاسبه تانسور تنش تقلیل یافته شد. تحلیل منطقه مورد بررسی روشن ساخت که موقعیت بزرگ‌ترین تنش تراکمی اصلی قائم و کوچک‌ترین تنش تراکمی اصلی افقی است (با روند جنوب‌ جنوب ‌شرق). شکل هندسی بیضوی تنش دیرین به‌صورت دوکی شکل با برآورد شد. زاویه اصطکاک داخلی توده‌سنگ حدود 30 درجه محاسبه شد. این مقدار با رسم دایره موهر سه محوری بدون مقیاس، نشان‌دهنده چیره بودن فعالیت گسل‌های مزدوج در منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paleostress analysis of horizontal Plio-Quaternary deposits in the NW of Zanjan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paleostress tensor
  • Normal fault
  • Zanjan
  • Conjugate faults