تشخیص گسل نهان صحنه در منطقه کرکسار با استفاده از روش مغناطیسی و VLF

نویسندگان

چکیده

کاوش‌های مغناطیسی در شرق روستای کرکسار واقع در جاده بیستون به سنقر برای تشخیص گسل صحنه صورت گرفت. در 200 ایستگاه، چهار نیم‌رخ میدان مغناطیسی زمین توسط دستگاه مغناطیس سنج پروتون GSM19 اندازه‌گیری شده است. علاوه بر این, داده‌های الکترومغناطیسی با بسامد بسیار کم (VLF) همراه با داده‌های مغناطیسی برداشت شده است. با استفاده از تفسیر داده‌های مغناطیسی بسامد کم موقعیت و پارامترهای گسل نهان صحنه در منطقه مشخص شد. با استفاده از داده‌های مغناطیسی، ژرفای کمر بالایی گسل 37 متر و شیب گسل 74 درجه به‌دست آمد. جهت شیب در طول خط گسله متغیر است و از شمال غرب در شرق به شمال در مرکز و غرب تغییر می‌کند. بسامد مورد استفاده در VLF، 6/18 کیلوهرتز است. شبه مقاطع مؤلفه حقیقی VLF مسیر شکستگی را مشخص کرده که با نقشه‌های تصویری مغناطیسی کاملاً مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Sahneh buried fault using magnetic and VLF Methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sahneh fault
  • Magnetic method
  • VLF method