پردازش داده‌های مغناطیس هوایی منطقة بصیران با استفاده از اسپلاین مکعبی

نویسندگان

چکیده

داده‌های مغناطیس هوایی قبل از تفسیر نیازمند تصحیحات متعددی‌اند. پس از ویرایش اولیة داده‌ها، میدان هسته زمین با تصحیح IGRF از داده‌ها حذف می‌شود. سپس با استفاده از داده‌های ثبت شده در ایستگاه ثابت زمینی، تصحیح تغییرات روزانه صورت می‌گیرد. پس از اعمال این تصحیحات، مرحلة اصلی پردازش یعنی هم‌سطح‌سازی به انجام می‌‌رسد. در این مقاله از برازش اسپلاین‌های نوع B و مکعبی روی مقادیر تفاوت با دو پارامتر متغیر کشش و نرمی استفاده ‌شد که در این مرحله مقدار جزئی تفاوت باقی‌مانده در نقاط تقاطع در فاصله دو نقطه برخورد سرشکن می‌شود. به‌طور کلی پردازش داده‌های مغناطیس هوایی با تحلیل آماری داده‌ها و اعمال جابه‌جایی ثابت و سپس استفاده از اسپلاین‌های نوع B و مکعبی نتایج بسیار خوبی در بر داشته است. برای آزمودن توانایی روش ارائه شده در حذف اثرات نامطلوب از داده‌های ژئوفیزیک هوایی منطقة بصیران واقع در جنوب بیرجند که در سال گذشته از سوی سازمان زمین‌شناسی کشوری و با بالگرد برداشت شده است، استفاده شد. فاصله خطوط پرواز بستگی به نوع هدف و مرحله اکتشاف دارد که در این منطقه 250 متر است. مقایسه نقشه‌های پردازش شدة نهایی با نقشه‌های خام اولیه نشان از توانمندی روش ارائه شده در هم‌سطح‌سازی نقشه‌های ژئوفیزیک هوایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aeromagnetic data processing of Basiran Area using cubic splines

کلیدواژه‌ها [English]

  • aeromagnetic
  • processing
  • Splines
  • Basiran