جداسازی نمونه‌های سنگ آهک و ماسه‌سنگی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی ضرایب پؤاسون و لامه در شرایط مخزن برای یکی از میدان‌های نفتی جنوب غرب ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از این بررسی جداسازی لیتولوژی برای نمونه‌های سنگ آهک و ماسه‌سنگی با استفاده از سرعت امواج لرزه‌ای تراکمی و برشی و همچنین ضرایب پؤاسون و لامه در شرایط مخزن در محیط آزمایشگاهی است. در این بررسی تعداد 5 نمونه ماسه‌سنگ از سازند گدوان و 34 نمونه سنگ آهک از سازند سروک مربوط به 4 حلقه چاه اکتشافی در ناحیه جنوب غرب ایران به‌شکل استوانه (پلاگ) تهیه و پس از آماده‌سازی چگالی، تخخل و تراوایی نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. این نمونه‌ها برای اندازه‌گیری سرعت‌های Vp و Vs در شرایط خشک و اشباع از آب و همچنین در دما و فشارهای متفاوت، به خصوص در فشار و دمای مخزن آماده شدند. با استفاده از دستگاه پیشرفته مستقر در شرکت TRC ژاپن اندازه‌گیری آزمایشگاهی سرعت در دو حالت خشک و اشباع از آب در فشارهای متفاوت صورت گرفت.
با بهره‌گیری از نتایج آزمایشگاهی اندازه‌گیری سرعت نمونه‌ها، محاسبه ضرایب پؤاسون و لامه و رسم نمودارهای نسبت سرعت امواج تراکم‍ی و برشی و همچنین ضرایب پؤاسون و لامه در حالت‌های گوناگون، می‌توان نمونه‌های سنگ آهک و ماسه‌سنگ را در محیط آزمایشگاهی برحسب نوع لیتولوژی نمونه‌ها از یکدیگر جدا کرد.
هدف اصلی این بررسی، استفاده از سرعت امواج لرزه‌ای تراکمی و برشی و همچنین ضرایب پؤاسون و لامه در جداسازی لیتولوژی مغزه‌ها در شرایط مخزن و در محیط آزمایشگاهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lithology discrimination using Poisson’s and Lame coefficients under reservoir condition-a laboratory test-on samples from a field in the southwest of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • limestone
  • Sandstone
  • Lithology
  • Comprssional and shear
  • Waves velocity
  • Density
  • Poisson and Lame coefficients