کلیدواژه‌ها = Aerosol
بررسی هواویزها و آستانه های آن در غرب آسیا و ارتباط آن با پوشش گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.364171.1007554

شلیر کاتورانی؛ محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


The Effect of Dust Aerosols on Some Meteorological Parameters in Two Dry and Humid Areas

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 183-195

10.22059/jesphys.2023.349589.1007461

Roohalah Solgi؛ Majid Mazraeh Farahani؛ Maryam Gharaylou