پهنه‌بندی مکانی تغییرات عناصر موجود در ذرات گرد و غبار حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی شیمی و محیط‌زیست، دانشکده علوم جوی و هیدرولوژی، دانشگاه آریزونا، آریزونا، آمریکا

چکیده

خشک شدن سطح وسیعی از دریاچه ارومیه و تشکیل مناطق مستعد به فرآیندهای فرسایش بادی و رخدادهای گرد و غبار می­تواند باعث گسیل ذرات معلقی شود که بر شیمی جو و ترکیبات آب باران این حوضه آبریز تأثیرگذار باشند. جهت پایش آلودگی هوا و بررسی تغییرات کمی و کیفیّ آب باران از نظر عناصر با منشأ دریاچه­ای، 6 نمونه آب باران از مهرماه 1396 تا مهرماه 1397 از رخدادهای هم‌زمان به­صورت رسوب تر از 13 ایستگاه اطراف دریاچه ارومیه شامل ایستگاه­های ارومیه، برده­سور و گلمانخانه در غرب دریاچه، باری، چوپانلوی سلماس و خوی در شمال دریاچه، آق گنبد، ایلخچی و تبریز در شرق دریاچه، آغداش، میاندوآب و کشاورز در جنوب و جزیره اشک در مرکز دریاچه ارومیه در جهت­ها و فاصله­های مختلف از حوضه آبریز دریاچه ارومیه جمع­آوری شد. نتایج آماری حاصل از تجزیه واریانس داده­های به‌دست آمده اختلاف معناداری را بین 13 ایستگاه از نظر غلظت عناصر با منشأ دریایی شامل سدیم (Na)، منیزیم (Mg)، کلسیم (Ca) و پتاسیم (K) نشان داد؛ به‌گونه­ای که ارتباط بین عناصر سدیم، منیزیم و کلسیم نشان‌دهنده منشأ انتشار یکسان این عناصر بوده است. با توجه به نتایج به‌دست آمده بیشترین پراکنش عناصر مورد مطالعه در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اولین حلقه شعاعی (حداقل فاصله از بستر دریاچه ارومیه) و بیشتر در جهت­های­ جغرافیایی غرب و شمال دریاچه ارومیه مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Mapping of Elemental Variabilities of Atmospheric Particulates throughout the Lake Urmia Basin

نویسندگان [English]

  • Parisa Ravan 1
  • Hesam Ahmady-Birgani 2
  • Armin Sorooshian 3
1 M.Sc. Graduated, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Department of Chemical and Environmental Engineering, Faculty of Hydrology and Atmospheric Science, University of Arizona, Arizona, USA
چکیده [English]

Due to the presence of elements such as Ca, Na, Mg and K, lakes can play an important role in the chemical properties of rainwater due to the evaporation of water droplets in the atmosphere. These marine aerosols can be transmitted by wind to areas far from their original source. Therefore, monitoring of the quality of rain water due to the transfer and sedimentation of marine aerosols as the best parameter for monitoring chemistry of the atmosphere has been important in extensive studies. This phenomenon occured with the drying of Lake Urmia, with the loss of 90 percent of its water volume and the formation of salt desert on its bed. This situation can overcome climate change in this area, increase respiratory diseases and, consequently, the lives of people living in these areas. Therefore, the present study intends to map the spatial variations of rainwater chemistry in terms of sodium, magnesium, calcium and potassium (as a representative of marine resources) by collecting rainwater from simultaneous events in 13 stations around the Lake of Urmia and damages are determined from the most acceptable area in terms of the impact of marine elements. This study selected the Lake Urmia watershed as the study area. About 129 rainwater samples were collected from 13 stations around Lake Urmia over a one year period. These stations are located in the four main geographical directions of north (Khoy, Bari and Chopanloo Salmas), southern (Aghdash, Miandoab and Keshavarz), East (Tabriz, Ilikhchi and Agh Gonbad) and West (Golmankhaneh, Urmia and Bardehsor) and the center of th lake )Ashk Island). Sampling from each event with the same volume of 250 ml at points away from contamination and then stored at 5-4°C to prevent physico-chemical changes. The analysis of the elements was measured using the ICP-MS model 8800 in ppb. In the present study, the meteorological data in two categories of wind speed and wind direction (meteorological glaciers) were considered for 13 study stations. the mapping of the studied elements were generated by the IDW method in the Arc GIS software version 10.4. One-way ANOVA and Pearson correlation coefficient were used in SPSS software version 18 to examine the changes and correlation between the elements. The highest concentrations of Na and Mg were obtained at Golmankhaneh station. Also, the highest concentration of Ca element was observed at Golmankhaneh station, which in the second Bardehsor,Ashk Island, and Tabriz stations had the largest concentration. The study of windrose showed that stations located south of the lake and stations in the west were affected by very low wind speeds from the lake but the stations located on the north and east of the lake have been affected by relatively fast winds from the lake side. The mapping showed that the highest concentrations of the studied elements were in the north and west stations, as demonstrated by the one-way ANOVA results. The correlation results showed that there is a significant correlation between sodium, magnesium and calcium, indicating that these elements are likely to have the same source of propagation and originate from salt salts and have strongly  been affected by suspended particles with the origin of the lake, considering the climatic data of stations in the north of Lake Urmia (Khoy and Salmas stations). By investigation of rainwater samples in terms of concentration of studied elements and their spatial variations at different distances from Lake Urmia showed that the highest concentrations of the elements studied at nearby stations (Golmaneh, Barry, Tak Island and Agh Gonbad), it was observed that in the Lake Urmia  relatively large amounts of these elements are found at Salmas and Khoy stations that in general, it can be said that this distribution is more than a few kilometers to the lake and shows that the impact of Lake Urmia is currently high on nearby stations. As a general conclusion, the western and northern regions of the lake are more susceptible to dust and suspended particles from the dried-up areas of Lake Urmia. Investigating the distance factor on the concentration of lake origin elements showed that the concentrations of these elements with increasing distance from the lake and the coastline are mainly  decreasing. Strong and positive correlation between sodium, magnesium and calcium elements is likely to indicate the sources of the same or close distribution of these elements, although this correlation is observed with a lower content of calcium element with sodium and magnesium elements, indicating enrichment calcium is a part of limestone and marl formation around the catchment area of Lake Urmia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atmospheric particulates
  • Aerosol
  • Spatial mapping
  • chemical composition of rainwater
  • Lake Urmia basin
شمسی پور، ع. ا.، نجیب زاده، ف. و زارعی چقابلکی، ز.، 1392، مدل سازی عددی و شبیه سازی بادهای روی حوضه­ی دریاچه ارومیه، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، 45 (1)، 119-134.
Ahmady-Birgani, H., McQueen, K. G. and Mirnejad, H., 2018, Characteristics of mineral dust impacting the Persian Gulf. Aeolian Research, 30, 11-19.
Ahmady-Birgani, H., Engelbrecht, J., P. and Bazgir, M., 2019, How different source regions across the Middle East change aerosol and dust particle characteristics, Desert, under publication.
Ahmady-Birgani, H., Mirnejad, H., Feiznia, S. and McQueen, K. G., 2015, Mineralogy and geochemistry of atmospheric particulates in western Iran, Atmospheric Environment, 119, 262-272.
Alipour, S., 2006, Hydrogeochemistry of seasonal variations of Urmia Salt Lake, Iran, Saline Systems, 2-9.
Aas, W., Shao, M., Jin, L., Larssen, T., Zhao, D., Xiang, R., Zhang, J., Xiao, J. and Duan, L., 2007, Air concentrations and wet deposition of major inorganic ions at five nonurban sites in China, 2001-2003. Atmospheric Environment, 41(8), 1706-1716.
Abuduwaili, J., Liu, D. and Wu, G., 2010, Saline dust storms and their ecological impacts in arid regions. J Arid Land, 2(2), 144–50.
Al-Momani, I. F., 2003, Trace Elements in AtmospHeric Precipitation at Northern Jordan Measured by ICP-MS: Acidity and Possible Sources, AtmospHeric Environment, 37, 4507-4515.
Andre, F., Jonard, M. and Ponette, Q., 2007, Influence of Meteorological Factors and Polluting Environment on Rain Chemistry and Wet Deposition in a Rural Area Near Chemistry, Belgium,Atmospheric Environment,. 41, 1426-1439.
Anatolaki, Ch. and Tsitouridou, R. 2009, Relationship Between Acidity and Ionic Composition of Wet Precipitation A Two Years Study at an Urban Site, Thessaloniki, Greece. AtmospHeric Research, 92, 100-113.
D¢Alessandro, W., Katsanou, K., Lambrakis, N., Bellomo, S., Brusca, L. and Liotta, M. 2013. Chemical and isotopic characterisation of bulk deposition in the Louros basin (Epirus, Greece). Atmospheric Research, 132(133), 399-410.
Andreae, M. O., 1984, The Emission of Sulfur to the Remot AtmospHere: Background Paper in Galloway, J.N.; Charlson, R.J.; Andreae, M.O.; and Rodhe, H.; eds. The Biogeochemical Cycling of Sulfur andNitrogen in the Remot Atmosphere, NATO ASIO Series, v. Dordrecht, D. Reidel Publishing Company, 5-21.
Blanchard, D. C. and Woodcock, A. H., 1957, Bubble Formation and Modification in the Sea and its Meteorogical Significance, Tellus, 9, 145-158.
Brandt, C. and Van Eldik, R., 1995, Transition-metal-Catalyzed Oxidation of Sulfur (IV). AtmospHeric Relevant Processes and Mechanisms, Chemical Reviews, 95, 119-190.
Colls, J., 2002, Air Pollution. Publication of IAEH. Second Edition, pp1-479.
Cottrell, B. A., Gonsior, M., Isabelle, L. M., Luo, W., Perraud, V., Mclntire, T. M., Pankow, J. F., Schmitt-Kopplin, Ph. And Cooper, W., 2013, A Regional Study of the Seasonal Variation in the Molecular Composition of Rainwater. AtmospHeric Environment, 77, 588-597.
Cao, Y. Zh., Wang, Sh., Zhang, G., Luo, J. and Lu, Sh., 2009, Chemical Characteristics of wet precipitation at an urban site of Guangzhou, South China. Atmospheric Research, 94, 462-469.
Eriksson, E., 1960, The Yearly Circulation of Chloride and SulpHur in Nature, Meteorological, Geochemical and Pedological Implications. Part II, Tellus, 12, 63-109.
ESRI, 2015, ArcGIS Desktop Help. Environmental Systems Research Institue Inc.
Erickson, D. and Duce, R., 1988, On the Global Flux of Atmospheric Sea Salt. Geophysical Research, 93(C11), 14079-14088.
Engelbrecht, J. P. and Jayanty, R. K. M., 2013, Assessing sources of airborne mineral dust and other aerosols, in Iraq. Aeolian Research, 9, 153-160.
Ferreira, C. C. M., 2012, Estudo do Comportamen to Do Periodo Chuvoso em Juiz de Fora, MG. Rev. Geonorte, 1(5), 953-963.
Gholampour, A., Nabizadeh, R., Hassanvand, M. S., Taghipour, H., Nazmara, S. and Mahvi, A. H., 2015, Characterization of saline dust emission resulted from Urmia Lake drying. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 13(1), 82.
Golabian, H., 2010, Urumia Lake: Hydro-Ecological Stabilization and Permanence Macro-engineering Seawater in Unique Environments. Springer-Verlag, Berlin, 365-397.
Gorka, M., Shrzypek, G., Halas, S., Jedrysek, M. O. and Strapoc, D., 2017, Multi-Seasonal Pattern in 5Years Record of Stable H, O and S Isotope Compositions of Precipitation (Wroclaw, SW Poland). Atmospheric Environment, 17, 1352-2310.
Gustafsson, M. R. and Larsson, E. H., 2000, Spatial and Temporal Patterns of Chloride Deposition in Southern Sweden. Water, Air and Soil Pollution, 124, 345-369.
Ghale, Y., Baykara, M. and Unal, A., 2017, Analysis of decadal land cover changes and Salinization in Urmia Lake Basin using remote sensing techniques. Natural Hazards and Earth System Sciences, 212.
Hingston, F. J. and Gailitis, V., 1976, The Geographic Variation of Salt Precipitation Over Western Australia,Soil Research, 14(3), 319-335.
Honorio, B. A. D., Horbe, A. M. C. and Seyler, P., 2010, Chemical Composition of Rainwater in Western Amazonia-Brazil. AtmospHeric Research, 98, 416-425.
Hoseinpour, M., Fakheri Fard, A. and Naghili, R., 2010, Death Of Urmia Lake, a Silent Disaster Investigating Causes, Results and Solutions of Urmia Lake drying. 1st International Applied Geological Congress, Department of Geology, Islamic Azad University, Islamic Azad University-Mashad Branch, Iran.
Hossein Mardi, A., Khaghani, A., Macdonald, A. B., Nguyen, P. H., Karimi, N., Heidary, P., Karimi, N., Saemian, P., Sehatkashani, S., Tajrishy, M. and Sorooshian, A., 2018, The Lake Urmia Environmental Disaster in Iran: A Look at Aerosol Pollution. Science of the Total Environment, 633, 42-49.
Huang, Sh., Tu, J., Liu, H., Hua, M., Liao, Q. and Feng, J. 2009, Multivariate Analysis of Trace Element Concentrations in AtmospHeric Deposition in the Yangtze River Delta, East China. AtmospHeric Environment, 43, 5781-5790.
Hahnenberger, M. and Perry, K. D., 2015, Chemical Composition of dust and soil from the Sevier Dry Lake, Ut, USA, Atmospheric Environment, 113, 90-97.
Khan, M. N. and Sarwar, A., 2014, Chemical Composition of Wet Precipitation of Air Pollutants: A case Study in Karachi, Pakistan. Atmósfera, 27(1), 35-46.
Kim, H. and Kaufman, A. J., 2014, Sulfur Isotope and Chemical Compositions of the Wet Precipitation in two Major Urban Areas, Seoul and Busan, Korea. Asian Earth Sci, 79, 415-45.
Laouali, D., Galy-Lacaux, C., Diop, B., Delon, C., Orange, D., Lacaux, J. P., Akpo, A., Lavenu, F., Gardrat, E. and Castera, P., 2012, Long Term Monitoring of the Chemical Composition of Precipitation and Wet Deposition Fluxes Over Three Sahelian Savannas. AtmospHere Environment, 50, 314-327.
Li, C., Kang, S., Zhang, Q. and Kaspari, S., 2007, Major ionic composition of precipitation in the Nam Co region, Central Tibetan plateau, Atmospheric Research, 85 (34), 351-360.
Liu, J. S., Wang, S. Y., Yu, S. M., Yang, D. and Zhang, L., 2009, Climate Warming and Growth of High-Elevtion inland Lakes on the Tibetan Plateau. Global. Planet. Chang, 67, 209-217.
Liu, D., Abuduwaili, J., Lei, J. and Wu, G., 2011, Deposition rate and chemical composition of the Aeolian dust from a bare saline playa, Ebinur Lake, Xinjiang, China. Water, Air Soil Pollut, 218(1–4), 175–84.
Migliavacca, D., Teixeira, E. C., Wiegand, F., Machado, A. C. M. and Sanchez, J., 2005, Atmospheric Precipitation andChemical Composition of an Urban Site, Guaiba Hydrographic Basin, Brazil, AtmospHeric Environment, 39,1829-1844.
Micklin, P., 2007, The Aral sea disaster, Annu. Rev. Earth Planet Sci, 35, 47–72.
Niu, H., He, Y., Lu, X. X., Shen, J., Du, J., Zhang, T., Pu, T., Xin, H. and Chang, L., 2014, Chemical Composition of Rainwater in the Yulong Snow Mountain Region, Southwestern China, AtmospHeric Research, 144, 195-206.
Pu, W., Weijun, Q., Ma, Zh., Shi, X., Zhao, X., Zhang, L., Wang, Zh. and Wang, W., 2017, Long term trend of chemical composition of atmospheric precipitation at a regional background station in Northern China. Science of the Total Environment, 580, 1340-1350.
Rao, W., Guilin, H., Hongbing, T., Jin, K., Shuai, W. and Chen, T., 2017, Chemical and Sr Isotopic Characteristics of Rainwater on the Alxa Desert Plateau, North China: Implication for Air Quality andIon Sources. Atmospheric Research, 15, 1352-2310.
Sima, S. and Tajrishy, M., 2013, Using Satellite Data to Extract Volume-Area-Elevation Relationships for Urmia Lake, Iran. Journal of Great Lakes Research, 39(1), 90-99.
Sweeney, M. E., Moore, C. L., Mcqeen, K. G. and Spandler, T., 2016, GeomorpHic Controls on Deposition of Salt in The Greater Tamar Catchment, Northeast Tasmania.Geological Socity of Australia, 64, 1-12.
Sorooshian, A., Shingler, T., Hardpold, A., Feagles, C.W., Meixner, T. and Brooks, P.D. 2013, Aerosol and Precipitation Chemistry in the Southwestern United States: Spatiotemporal Trends and Interrelationship. AtmospHeric Chemistry and PHysics, 13, 7361-7379.
Santos, P.S.M., Otera, M., Santos, E.B.H. and Duarte, A., 2011, Chemical composition of rainwater at a coastal town on the southwest of Europe: what changes in 20 years. Science of the Total Environment, 409, 3548-3553.
Small, I., Van der Meer, J., Upshur, R., 2001, Acting on an environmental health disaster: the case of the Aral Sea. Environment Health Perspect, 109(6), 547.
Seinfeld, J. H. and Pandis, S. N., 2016, Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change, John Wiley and Sons.
Valstos, D., Antonopoulou, M., Lavranou, A., Efthimiou, I., Dailianis, S., Hela, D., Lambropoulou, D., Paschalidou, A. K. and Kassomenos, P., 2019, Assessment of the Toxic Potential of Rainwater Precipitation: First Evidence from a case Study in there Greek Cities. Science of the Total Environment, 648,1323-1332.
Vet, R., Artz, R., Carou, S., Shaw, M., Ro, Ch., Aas, W., Baker, A., Bowersox, V. C., Dentener, F., Galy-Lacaux, C., Hou, A., Pienaar, J., Gillett, R. and Reid, N., 2014, A Global assessment of precipitation chemistry and deposition of sulfur, nitrogen, sea salt, base cations, organic acids, acidity and Ph, and phosphorus, Atmospheric Environment, 93, 3-100.
Wirmvem, M. J., Ohba, T., Fantong, W. Y., Ayonghe, S. N., Hogarh, J. N., Suila, J. Y., Asaah, A. N. E., Ooki, S.,Tanyileke, G. and Hell, J. V., 2014, Origin of Major Ions in Monthly Rainfall Events at the Bamenda Highlands, North West Cameroon, Environment Sciences, 26, 801-809.
Wu, Y., Zhang, J., Ni, Zh., Liu, S., Jiang, Zh. and Huang, X., 2018, Atmospheric Deposition of Trace Elements to Daya Bay, South China Sea: Fluxes and Sources. Marine Pollution Bulletin, 127, 672-683. 
Zheng, M. P., Zhao, Y. Y. and Liu, J. Y, 2000, Palaeoclimatic Indicators of China՚s quaternary Saline Lake Sediments and Hydrochemistry. Acta Geo.sin, 74(2), 259-265.
Zuo, Y. and Hoigne, J., 1993, Evidence for Photochemical Formation of H2O2 and Oxidation of SO2 in Authentic fog Water, Science, 260, 73-75.