دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 487-704 
12. بررسی تغییرات بلند‌مدت جت سطوح پایین روی دشت کویر

صفحه 687-704

10.22059/jesphys.2019.284464.1007133

احد وظیفه؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ مجید مزرعه فراهانی