دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 247-486 
9. بررسی تجربی تأثیر ذرات آب‌دوست بر تعدیل مه

صفحه 373-382

10.22059/jesphys.2019.262718.1007027

امیر باقری مصلح‌آبادی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ مریم قرایلو؛ رضا خلیفه