مطالعه اثر نوسان اطلس شمالی بر رابطه بین مسیرهای توفان اطلس شمالی و مدیترانه با استفاده از داده‌های بازتحلیل NCEP/NCAR و JRA-55

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نوسان اطلس شمالی (NAO) به­عنوان مهم­ترین عامل اثرگذار بر وضع هوای اروپا و مدیترانه و همچنین موقعیت مکانی و جهت مسیر توفان مطرح است، به­طوری­که مسیرهای توفان تحت­تأثیر این پدیده دورپیوند هستند. هدف این پژوهش، نگاهی نو به اثر NAO بر مسیرهای توفان اطلس و مدیترانه از دیدگاه انرژتیک با استفاده از مجموعه داده­های بازتحلیل JRA-55 و مقایسه نتایج آنها با داده­های بازتحلیل NCEP/NCAR است. بدین منظور، نقشه ترکیبی جمله­های مهم معادله­ گرایش زمانی انرژی جنبشی پیچکی (EKE) و تولید کژفشار برای ماه­های بحرانی مثبت و منفی NAO، در فصل زمستان برای بازه زمانی 1959 تا 2017 محاسبه شد.
نتایج هر دو مجموعه داده نشان می­دهند عمدتاً همگرایی شار انرژی کل نسبت به عوامل دیگر نقش مهم­تری در تقویت EKE دارد و نقش شار آزمینگرد در تقویت مسیر توفان مدیترانه بیش از مسیر توفان اطلس است. با وجود سازگاری نسبی نتایج و الگوهای به‌دست آمده از دو مجموعه داده، نتایج JRA-55 حاکی از قوی­تر بودن تمام جمله­های انرژی، در هر دو فاز به­ویژه در فاز منفی، هستند. از طرفی، مراکز واگرایی و همگرایی شار انرژی در مسیر توفان مدیترانه حاصل از NCEP/NCAR حساسیت کمتری به تغییر فاز NAO نشان می­دهند. برخلاف مطالعات پیشین که بیانگر قوی­تر بودن هسته مسیر توفان اطلس در فاز مثبت NAO هستند، نتایج JRA-55 اختلافی بین فازهای مثبت و منفی نشان نمی­دهند. به علاوه، با وجود آن‌که نتایج JRA-55 نیز نحوه ارتباط دو مسیر توفان در دو فاز را تأیید می­کنند، ولی در فاز منفی ارتباط کمتری بین مسیرهای توفان، نسبت به نتایج NCEP/NCAR، مشاهده می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of the impacts of the NAO on the relation between the North Atlantic and Mediterranean storm tracks using the NCEP/NCAR and JRA-55 reanalysis data

نویسندگان [English]

  • Amene Mollasharifi 1
  • Ali Reza Mohebalhojeh 2
  • Farhang Ahmadi-Givi 3
1 M.Sc. Student, Department of Space Physics, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Space Physics, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Space Physics, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The weather and climate are affected significantly by the storm tracks, which play an important role in midlatitude atmospheric dynamics. There are indications that the Mediterranean region and its downstream areas like the western Asia are affected by the North Atlantic (NA) storm track. As NAO is the most important factor affecting weather in Europe and the Mediterranean region by altering the location and direction of storms, the NA and Mediterranean storm tracks are influenced by this teleconnection. On the basis of the monthly index of the NAO, the critical positive (negative) months, denoted by NAO+ (NAO-), are defined as the ones with the NAO index greater (less) than the long-term mean of the NAO index, plus (minus) one standard deviation. The aim of this research is to study the impacts of the NAO on the NA and Mediterranean storm tracks from the energetic point of view by the JRA-55 reanalysis dataset and to compare the results with those previously obtained by the NCEP/NCAR reanalysis dataset. To this end, composite maps of the most important terms of the time tendency equation of eddy kinetic energy (EKE), as well as the baroclinic generation term, were computed for the critical positive and negative months of the NAO using both datasets in 1959–2017 period for the winter.
Based on the both dataset’s results, although though baroclinicity plays the most important role in increasing EKE in the western NA, it is not very important in Western Europe and the Mediterranean region. Instead, convergence of total energy flux is the dominant factor in producing EKE in the latter areas. Interestingly, the ageostrophic flux has a greater role in strengthening the Mediterranean storm track compared to the NA storm track.
Results of the JRA-55 are generally consistent with the results of the NCEP/NCAR, and the two datasets lead to almost similar patterns for energetics but some differences are also observed in terms of magnitude and extension of the main centers. In almost all the fields, the JRA-55 results show higher values with more details. The JRA-55 results display stronger and more extended maxima for the NA and Mediterranean storm tracks in both phases. The difference between the storm tracks in the two datasets, in terms of EKE amplitudes, is more clear in the negative phase of NAO. In NAO-, the maxima of the NA storm track is about 10% stronger in the JRA-55 results than that of the NCEP/NCAR. Also, both the northern and southern branches of the NA storm track are more intense with a greater eastward extension in the JRA-55. In a similar way, the Mediterranean storm track obtained from the JRA-55 dataset is also more intense with a greater extension, especially over the east and south of the Mediterranean and its downstream regions like the Middle East, than the corresponding results by the NCEP/NCAR. In the negative phase, the difference between the maximum of divergence over the Mediterranean Sea and the maximum of convergence over the Red Sea is larger in the JRA-55. In NAO- this can play an important role in making the strength and spread of the Mediterranean storm track in the JRA-55 greater than those of the NCEP/NCAR. In addition, the impact of NAO phases on the intensity of the divergence (convergence) center over the Mediterranean (Red) Sea is greater when the JRA-55 data are being used.
Unlike the previous results on the NA storm track as being stronger in the positive phase of the NAO, results of the JRA-55 dataset do not exhibit a noticeable difference between the two phases. In addition, although being consistent with the NCEP/NCAR results in the way the Mediterranean storm track is related to the NA storm track in each phase, however the JRA-55 results show weaker linkage between the two storm tracks in NAO- when compared to previous studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NAO
  • storm track
  • eddy kinetic energy
  • baroclinic generation
  • NCEP/NCAR
  • JRA-55
رضاییان، م.، محب­الحجه، ع. ر.، احمدی گیوی، ف. و نصر‌اصفهانی، م. ع.، 1393، تحلیل آماری-دینامیکی رابطه بین مسیر توفان مدیترانه و نوسان اطلس شمالی بر مبنای فرایافت فعالیت موج.‎ مجله فیزیک زمین و فضا، (2)40، 139-152.
نصر­اصفهانی، م. ع.، احمدی­گیوی، ف. و محب­الحجه، ع. ر.، 1387، بررسی ارتباط نوسان اطلس شمالی با اقلیم جنوب­غرب آسیا. سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران.
نصر­اصفهانی، م. ع.، احمدی­گیوی، ف. و محب­الحجه، ع. ر.، 1389، بررسی انرژتیک ارتباط نوسان اطلس شمالی (NAO) و گردش بزرگ‌مقیاس وردسپهر در جنوب غرب آسیا. مجله فیزیک زمین و فضا، (3)36، 131-149.
Ahmadi‐Givi, F., Nasr‐Esfahany, M. and Mohebalhojeh, A. R., 2014, Interaction of North Atlantic baroclinic wave packets and the Mediterranean storm track. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 140(680), 754–765.
Branstator, G., 1995, Organization of storm track anomalies by recurring low-frequency circulation anomalies. Journal of the Atmospheric Sciences, 52(2), 207–226.
Cai, M. and Mak, M., 1990, Symbiotic relation between planetary and synoptic-scale waves. Journal of the Atmospheric Sciences, 47(24), 2953–2968.
Chang, E. K., 2001, The structure of baroclinic wave packets. Journal of the Atmospheric Sciences, 58(13), 1694–1713.
Chang, E. K., Lee, S. and Swanson, K. L., 2002, Storm track dynamics. Journal of Climate, 15(16), 2163–2183.
Eshel, G., Cane, M. A. and Farrell, B. F., 2000, Forecasting eastern Mediterranean droughts. Monthly Weather Review, 128(10), 3618–3630.
Eshel, G. and Farrell, B. F., 2000, Mechanisms of eastern Mediterranean rainfall variability. Journal of the Atmospheric Sciences, 57(19), 3219–3232.
Holton, J. R., 2004, An Introduction to Dynamic Meteorology, 4th Edn. Elsevier Academic Press, 144pp.
Hoskins, B. J. and Hodges, K. I., 2002, New perspectives on the Northern Hemisphere winter storm tracks. Journal of the Atmospheric Sciences, 59(6), 1041–1061.
Hurrell, J. W., 1995, Transient eddy forcing of the rotational flow during northern winter. Journal of the Atmospheric Sciences, 52(12), 2286–2301.
Hurrell, J. W., 1996, Decadal trends in the North Atlantic Oscillation: Regional temperatures and precipitation. Oceanographic Literature Review, 2(43), 116–120.
Hurrell, J. W. and Van Loon, H., 1997, Decadal variations in climate associated with the North Atlantic Oscillation. In Climatic change at high elevation sites (pp. 69-94), Springer Netherlands.
Kobayashi, S., Ota, Y., Harada, Y., Ebita, A., Moriya, M., Onoda, H., Onogi, K., Kamahori, H., Kobayashi, C., Endo, H., Miyaoka, K. and Takahashi, K., 2015, The JRA-55 reanalysis: General specifications and basic characteristics. Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II, 93(1), 5–48.
Lee, S., 2000, Barotropic effects on atmospheric storm tracks. Journal of the Atmospheric Sciences, 57(9), 1420–1435.
Martius, O., Schwierz, C. and Davies, H. C., 2007, Breaking waves at the tropopause in the wintertime Northern Hemisphere: Climatological analyses of the orientation and the theoretical LC1/2 classification. Journal of the Atmospheric Sciences, 64(7), 2576–2592.
Nasr‐Esfahany, M. A., Ahmadi‐Givi, F. and Mohebalhojeh, A. R., 2011, An energetic view of the relation between the Mediterranean storm track and the North Atlantic Oscillation. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 137(656), 749–756.
Orlanski, I. and Katzfey, J., 1991, The life cycle of a cyclone wave in the Southern Hemisphere. Part I: Eddy energy budget. Journal of the Atmospheric Sciences, 48(17), 1972–1998.
Pinto, J. G., Zacharias, S., Fink, A. H., Leckebusch, G. C. and Ulbrich, U., 2009, Factors contributing to the development of extreme North Atlantic cyclones and their relationship with the NAO. Climate Dynamics, 32(5), 711–737.
Pinto, J. G., Reyers, M. and Ulbrich, U., 2011, The variable link between PNA and NAO in observations and in multi-century CGCM simulations. Climate Dynamics, 36(1–2), 337–354.
Rezaeian, M., Mohebalhojeh, A. R., Ahmadi‐Givi, F. and Nasr‐Esfahany, M., 2016, A wave‐activity view of the relation between the Mediterranean storm track and the North Atlantic Oscillation in winter. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 142(697), 1662–1671.
Rodwell, M. J., Rowell, D. P. and Folland, C. K., 1999, Oceanic forcing of the wintertime North Atlantic Oscillation and European climate. Nature, 398(6725), 320–323.
Shabbar, A., Higuchi, K., Skinner, W. and Knox, J. L., 1997, The association between the BWA index and winter surface temperature variability over eastern Canada and west Greenland. International Journal of Climatology, 17(11), 1195–1210.
Thompson, D. W. and Wallace, J. M., 1998, The Arctic Oscillation signature in the wintertime geopotential height and temperature fields. Geophysical Research Letters, 25(9), 1297–1300.
Vallis, G. K. and Gerber, E. P., 2008, Local and hemispheric dynamics of the North Atlantic Oscillation, annular patterns and the zonal index. Dynamics of Atmospheres and Oceans, 44(3), 184–212.
Watanabe, M., 2004, Asian jet waveguide and a downstream extension of the North Atlantic Oscillation. Journal of Climate, 17(24), 4674–4691.