کلیدواژه‌ها = تاوایی پتانسیلی
بررسی دینامیکی اثر تاشدگی وردایست بر جبهه‌زایی سطوح زبرین و زیرین

دوره 45، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 401-421

10.22059/jesphys.2019.265143.1007034

منصوره عبداللهی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ محمد میرزائی


توازن و امواج گرانی– لختی در یک مدل کژفشار دولایه‌ای

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 189-201

10.22059/jesphys.2012.29125

محمد جغتایی؛ علیرضا محب الحجه؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


شکست توازن و تولید امواج گرانی– لختی در مدل دولایه‌ای روی کره

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 241-257

10.22059/jesphys.2012.24845

محمد میرزایی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی‌گیوی