کلیدواژه‌ها = Well Logs
Prediction of Water Saturation by FSVM using Well Logs in a Gas Field

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 77-86

10.22059/jesphys.2022.334938.1007389

Nastaran Moosavi؛ Majid Bagheri؛ Majid Nabi-Bidhendi؛ Reza Heidari


بهبود محاسبه اشباع آب در مخازن هیدروکربوری کربناته به‌‌کمک داده‌‌‌های چاه‌نگاری و آزمایشگاهی

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 107-121

10.22059/jesphys.2013.31949

علی مرادزاده؛ یاسر سلیمی دلشاد؛ عزت‌‌اله کاظم‌زاده


برآورد نفوذپذیری میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون عمومی

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 51-65

10.22059/jesphys.2012.24301

علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده‌‌جانی؛ رضا روکی؛ ماشااله رحیمی