کلیدواژه‌ها = compactness
برگردان داده‌های میکروگرانی برداشت‌شده در اطراف سد سیاه‌بیشه برای تعیین ساختارهای زیرسطحی در مسیر ساخت یک تونل

دوره 43، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 261-280

10.22059/jesphys.2017.61677

مریم چگنی؛ محمود میرزائی؛ مجتبی بابایی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


A method for 2-dimensional inversion of gravity data

دوره 40، شماره 3، آبان 1393، صفحه 23-33

10.22059/jesphys.2014.51596

S Vatankhah؛ V Ardestani, E.؛ M Ashtari Jafari