ارزیابی مخزن بنگستان با تمودارهای چاه و مدل سازی لرزه ای در میدان نفتی اهواز

نویسندگان

چکیده

در مدل سازی مخازن نفتی از دو دسته اطلاعات یکی نمودارهای چاه ودیگری مقاطع لرزه ای استفاده می شود یکی از راه های ایجاد ارتباط و انطباق نمودارها بر مقاطع لرزه ای تبدیل لاگ های پتروفیزیکی به ردلرزه های ژئوفیزیکی است.این کار از راه ساخت لرزه نگاشت های مصنوعی به کمک نمودارهای چگالی و صوتی امکان پذیر است.
دراین بررسی با استفاده از اطلاعات چاه های مخزن بنگستان در میدان اهواز واقع در مناطق نفت خیز جنوب ایران لرزه نگاشت هایی در امتداد یکی از مقاطع لرزه ای منطبق بر راستای میدان ساخته شده و مقطع لرزه ای مصنوعی به دست آمده است.پارامترهای پتروفیزیکی مثل تخلخل لیتولوپی حجم شیل و غیره هم از طریق نمودارهای چگالی سرعت توترون و پرتو گاما محاسبه شده و از مقایسه همه این ها با یکدیگر تحوه تغییرات و علل و عوامل رفتار بازتابنده ها در طول میدان مورد بررسی قرار گرفته است.
شناخت داده های مورد نیاز آشنایی با موانع موجود شناخت پارامترهای لرزه ای مناسب برای ساخت لرزه نگاشت در این مخزن تشخیص پارامترهای پتروفیزیکی موثر و نحوه تغییرات آنها دلایل ظهور بازتابنده موجود روس مقطع لرزه ای ساخته شده و ارائه راه حل های کاربردی برای مطالعات بعدی از جمله دستاوردهای این بررسی است.بر اثر نتایج به دست آمده در این بررسی تخلخل مهم ترین عامل موثر بر بازتابنده ها شناخته شد و توصیه شد که با استفاده از بازتابنده های لرزه ای در زون بندی میدان تجدید نظر صورت گیرد.نتایج به دست آمده که راهنمایی برای اکتشاف و مدل سازی مخازن جدیدند نشان می دهند که اطلاعات دقیق رقومی و تصحیح شده ژئوفیزیکی و پتروفیزیکی تا چه حد در نزدیک کردن مدل به واقعیت تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Well logs and seismic sections provide main data for oil reservoir modeling. Generating synthetic seismogram is a method to calibrate these data. Characterization of Bang Stan reservoir by well log analysis and seismic modeling was the goal of the present study. Bang Stan is one of the Ahwaz Oil Field reservoirs. Ahwaz Field is located at the north side of Ahwaz city in the south of Iran. The major reservoirs in this field are Asmari, Bang Stan and Khami Formations.
In the first step of this study, several well logs (Neutron, Density, Sonic and Gamma ray) were digitized for more than fifty wells. These logs provided petrophysical information. Seismograms were generated by Geosyn software using sonic and density logs along the field on a seismic line. Petrophysical parameters calculated for this study using Excel software.
Finally a synthetic seismic section was created and compared with petrophysical data such as porosity, volume of shale. lithology, etc. Interpretation of reflector’s behavior, study of the level of seismic parameters to capture geologic heterogeneities in synthetic seismograms, recognizing problems and prevents, analysis of the petrophysical parameters along the section and giving guidance for next studies on this reservoir constitute main results of this study. Porosity variation was recognized the most important factor in appearance of reflectors on the section and reflectors were shown that present zonation of Bang Stan reservoir might be changed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahwaz field
  • Bang Stan group
  • Reservoir Quality
  • seismic modeling
  • wire line logs