دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 483، بهار 1382