دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 484، تابستان 1382 
3. برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان

عبدالرحیم جواهریان؛ احمد سدیدخوى؛ مصطفى نقى زاده؛ مازیار حقیقى


9. خصوصیات شبکه لرزه نگاری شمال غرب ایران

محمدرضا قیطانچى؛ اسماعیل بایرام نژاد؛ احمد سدید خوی