بررسی داده های ثبت شده و تعیین بزرگی در شبکه لرزه نگاری تهران

نویسنده

چکیده

دقت پارامترهای مبنایی زمین لرزه ها، مثل بزرگی، مختصات موقعیت رو مرکز آنها و غیره، در تشریح لرزه خیزی منطقه، سایر مطالعات زلزله شناسی نقش ویژه ای دارند. بررسی انجام شده در این مطاله نشان میدهد که داده های بایگانی شده در شبکه لرزه نگاری تهران کامل نیست، در موار د زیادی اطلاعات مربوط به فاصله رو مرکز و دامنه جابه جایی و مانند آن که خیلی ضروری برای تعیین بزرگی، یا سایر مطالعات میباشند ذخیره نشده است که احتمالا هنگام ادغام اطلاعات زمین لرزه ها در یک لیست، اطلاعات کامل بایگانی نشده است. همچین بررسی انجام شده نشان میدهد که برای محاسبه مقادیر بزرگی ذخیره شده در بانک اطلاعاتی مورد استفاده از یک روش و فرمول واحدی استفاده نشده است بطوریکه مقادیر بدست آمده از محاسبه مجدد بزرگی با استفاده از داده های ذخیره شده، در موارد زیادی با مقادیر بزرگی بایگانی شده در بانک اطلاعاتی برابر نیستند. مقایسه مقادیر بزرگی تعیین شده برای زمین لرزه های ثبت شده در ایستگاه های شبکه لرزه نگاری تهران با آنچه که ISC اعلام و منتشر می کند نشان می دهد که بزرگی تعیین شده در شبکه لرزه نگاری تهران (ML) کوچکتر از بزرگی منتشر شده د، بولتن ISC است. در این مطالعه جهت تعیین بزرگی زمین لرزه های محلی ثبت شده در شبکه لرزه نگاری تهران با استفاده از مقادیر بزرگی منتشر شده در بولتنهای ISCو NEICیک فرمول تجربی بصورت ML = log(V / 4r) + 2.5 log(A) — 1.8ارائه می شود، بررسی انجام شده نشان می دهد که مقادیر بزرگی محاسبه شده با استفاده از این رابطه دقیقتر بوده، تقریبا برابربا مقادیر بزرگی منتشر شده در بولتن ISC هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To record the local earthquakes, Tehran digital seismic network comprises 12 three-component seismic stations installed in southern margin of Alborz. This array started its operation in January 1995. In the central office of this array the extracted data after processing of recorded waveforms are archived similar to other seismological centers. The archived database contains information on date of shocks, origin time, location coordinates, magnitude as well as station information such as epicentral distance and amplitude of measured P-wave. In this article, the completeness of database and the bias in the magnitude values which have been determined in this array are investigated. Investigation of database showed that some essential station information such as epicentral distance and amplitude of measured phase, which are necessary for magnitude determination, have not been completely stored in database especially in the period of 1997 to 2000. Therefore, recovering these parameters for any purpose requires analyzing waveform data. Investigation of archived magnitude values showed that magnitude values in the database have not been calculated by using a single formula or a specific method. Comparison of magnitude values in database with those values that have been published in ISC and NEIC Bulletins shows that in Tehran network, magnitude values are underestimated. By using local magnitude values and corresponding mt’ values, ML scale is calibrated to mb scale and the formula ML = log(V / 4r) + 2.5 log(A) — 1.8 is derived. For distances grater than 106 km, using this formula gives a better estimate for the magnitude of earthquake in comparison with the formula that currently is being used in this array.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Database
  • Magnitude
  • Seismic network