بررسی تغییرات شبانه روزی باد در لایه مرزی بر پایه مدل نیمه زمین گرد اکمن و مقایسه آن با داده فای سودار مؤسسه ژئو فیز یک

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، کارا یی مدل تان و فراهانی (1998 ) با استفاده از داده های واقعی مورد بررسی قرار میگیرد . این مدل – تغییرات شبانه روزی یاد در لایه مرزی را به شکل تحلیلی و با استفاده از تقریب نیمه زمین گرد بررسی می کند فرا رفت افقی تکانه زمین گرد در معادلات گنجانده شده است در نظر گرفتن فرار رفت افقی تکانه باعث تفکیک سامانه های چرخندی و واچرخندی از یکدیگر می شود . همچنین برای ضریب و شکسالی پیچکی در لایه سطحی - تغییرات خطی و برای ترازهای بالاتر – ثابت در نظر گرفته شده است با استفاده از داده های خروجی مدل توسانات لختی و جت سطوح پایین مورد بررسی قرار می گیرند برای آغاز گری مدل از داده های دیدبانی شده سطح 700 هکتوپاسکالی برای روز های 12/1/81 و 15/1/81 استفاده می شود . مقایسه ای بین داده های حاصل از مدل نیمه زمین گرد اکمن بدون حضور جمله ها فرا رفت افقی تکانه ( حالت خطی یا کلاسیک ) و با حضور آنها حالت غیر خطی –نیمه زمین گرد اکمن و مقایسه دیگری بین داده های خروجی مدل نیمه زمین گرد اکمن و داده های سودار انجام می شود . از نتایج بدست امده می توان به کاهش – افزایش دامنه نوسان تغییرات سامانه چرخندی واچرخندی اشاره کرد مقایسه بین داده های حاصل از مدل و سودار نشان می دهد – مدل از نظر کیفی برخی الگوهای موجود در داده های سودار را آشکار می سازد ولی از نظر کمی اختلاف هایی با داده های سودار وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diurnal wind variation
  • Geostrophic momentum approximation
  • Inertial Oscillations
  • Low-level nocturnal jet
  • Phased array Doppler sodar
  • Semi-geostrophic Ekman model