برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان

نویسندگان

چکیده

براورد قدرت انفجارهای هسته ای زیرزمینی از راه دور با بررسی فازهای مختلف لرزه نگاشت ها امکان پذیر است. بدین منظور لازم است ارتباط بین کمیت های لرزه ای انفجارها، قدرت های معلوم آنها تعیین شود تا بتوان با استفاده از ر وابط به دست أمده، قدرت نامعلوم یک انفجار را براورد نمود. مهمترین، کمیت های لرزه ای دراین خصوص عبارت اند- از: دامنه موج ثبت شده، بزرگی محاسبه شده از امواج حجمی (mb)، یا امواج سطحی Ms. از أن جا که قبل از انفجار 28 مه 1998 پاکستان، انفجار هسته ای دیگری در این کشور انجام نشده بود، بنابراین روا بطی بین کمیت های لرزه ای انفجارها، قدرت آنها برای این منطقه، وجود نداشت. بنابراین، برای برآورد قدرت انفجار یادشده، از ایستگاه های شبکه لرزه نگاری بلند دوره ایران (ILPA)، تنها راه‘ استفاده از روابط بین کمیت های لرزه ای، قدرت انفجارهای نزدیک ترین منطقه یعی سمیپالاتینسک (STS) واقع در شرق قزاقستان است. بدین منظور ابتدا روا بط بین کمیت های لرزه ای انفجارهای STS در ایلپاو قدرت این انفجارها تعیین شد. سپس با استفاده از این روا بط قدرت انفجار پاکستان براو رد شد. امواج P و ریلی لرزه نگاشت های ثبت شده در ایلپا مربوط به انفجارهایSTS که قدرت آنها را، ورجینو (!1989)، ثوربرو همکاران (1993)واستیونس و مورفی (2001 ) اعلام کرده اند، مورد بررسی قرار گرفت.
در این مقاله ، با استفاده از دامنهء موج P، بزرگی امواج حجمی(mb)، بزرگی امواج سطحی در حیطة زمان (Mst)و بزرگی امواج سطحی! در حیطة بسامد ( Msf) لرزه نگاشت های شبکه بلند دوره ایران چهار،رابطه بین کمیت های لرزه ای انفجارهای STS در ایلپاو قدرت آنها به دست آمده عبارت اند از: این روابط قدرت انفجار ‘ پاکستان برآورد شد. روابط به دست آمده عبارت اند از :
og(Y)=1.21 log(A)+ 2.80 ا
mb = 1.05 log(Y)± 3.90
Mst=0.69 log (Y)+2.36
Msf= 0.80 log (Y) + 2.68
که در آنهاA دامنه موج P بر حسب میکرو ن و Y قدرت انفجار بر حسب کیلوتن نتایج بدست آمده از بر آورد قدرت انفجار 28 مه 1998 پاکستان از 4 رابطه فوق برای محیط های انفجاری آبرفت‘ توف‘ نمک و گرانیت تطابق خوبی با یکدیگر دارند. میانگین قدرت این انفجار حدود 14 کیلوتن با خطای 20 ± درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Remote yield estimation of the underground nuclear explosions is possible by the inspection of different seismic phases. In order to estimate unknown yields, it is necessary to obtain relationships between seismic parameters and known yields of underground nuclear explosions. In this regard, the most important seismic parameters are the amplitude, body wave and surface wave magnitudes. Since the Pakistan nuclear explosion of May 28, 1998, was the first explosion in this country, there was not any relevant information. Therefore, to estimate the yield of the Pakistan explosion we need to find the necessary relationships. In Iran, only Iranian Long Period Array (ILPA) has recorded the Pakistan explosion. The methodology we used here is first to derive several relationships for Semipalatinsk Test Site (STS) east Kazakhstan, and then to employ these relationships for estimating the yield of Pakistan explosion. In this paper, different methods have been used to derive relationships between the recorded seismic parameters by the seismograms at ILPA and the known yields of STS. These methods include: the amplitude of P-wave with a period of one second, the body wave magnitude, mb, the surface wave (Rayleigh) magnitude in the time domain and in the frequency domain, Mf. The derived equations are as follows:
log(Y)=1.21 log(A)+ 2.80
mb = 1.05 log(Y)± 3.90
Mst=0.69 log (Y)+2.36
Msf= 0.80 log (Y) + 2.68
where, A is the amplitude of P-wave in micron and Y is the yield in kilotons TNT. Using above equations. the yield of Pakistan nuclear explosion has been estimated for five possible media which may affect the explosion test sites. These media were dry alluvium, water saturated alluvium, tuff, salt and granite. The yield average of this explosion is estimated to be 14 kt TNT with an error of± 20%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Long Period Array
  • Pakistan
  • P-Wave
  • Rayleigh wave
  • Semipalatinsk
  • Yield estimation of nuclear explosions