مدل سازی پیشرو داده های مقاومت سنجی مغناطیسی میدان کل TFMMR)) به روش اجزای محدود برای ساختارهای دوبعدی

نویسندگان

چکیده

مقاومت سنجی مغناطیسی میدان کل TFMMR)) یکی از پارامتر های است که از برداشت های صحرایی روش مغناطیسی در پهنای زیر بسامد شنوایی SUB – AUDIO MAGETICS SAM استخراج می شود در حالت کلی SAM فنی با قدرت تفکیک بالا است که اطلاعات خواص الکتریکی و مغناطیسی محیط محیط های زیر سطحی را از اندازه گیری مکیدان مغناطیسی کل شامل میدان مغناطیسی القای ناشی از عبور جریان گالوانی با بسامد کمتر از 200 هرلز درون زمین را تعیین می کند .
پاسخ های آنومالی بی هنجاری توده های با اشکال هندسی ساده در مقاله دیگری توسط یکی از نگارگان این مقاله به تفسیل ارائه شده است اما همان طور که در آن مقاله اشاره رفته است . مدل های ساده تنها حالت های ایده آلی هستند که معمولا در طبیعت کمتر یافت می شوند و در عمل مجبور به یافتن پاسخ آنومالی های اشکال پیچیده با اشکال نا منظم هستیم که در این خصوص چاره ای جز استفاده از روش های عددی نداریم در این مقاله در ابتدا مبانی نظری پارامتر TFMMR)) و معادلات حاکم بر رفتار میدان های الکتریکی و مغناطیسی اندازه گیری شده در این روش برای مدل های دو بعدب در حوزه مکانی و عدد موج به اختصار ارائه شده اند . سپس ضمن انتخاب روش عددی مناسب برای مدل سازی پیشرو و برای پارامتر TFMMR)) در مورد توده های دو بعدب با منبع میدان سه بعدی الکترودهای جریان نقطه ای مسائل تکین تبدیل معکوس فوریه و 3 محاسبات عددی مولفه های میدان مغناطیسی مورد بحث قرار گرفته و راه حل هایی برای آنها ارائه شده است . در خاتمه با ذکر چند مثال – دقت و اعتبار نتایج عددی نیز از راه مقایسه با روابط تحلیلی مورد لرزیابی قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the parameters derived from field measurements of Sub-Audio Magnetics (SAM) technique is called Total Field Magneto metric Resistivity (TFMMR). In general, SAM is a high resolution technique that obtains subsurface electrical and magnetic properties through measuring total magnetic field including the synthetic geomagnetic field associated with the low frequency (less than 200 Hz) galvanic current flowing in the earth. In a previous paper by one of the authors of this paper, the anomalous TFMMR responses due to simple geometrical targets have been presented in details. However, as was pointed out in that paper, the simple models are ideal models that are rarely exists in nature and hence the need to find the solution for complex structures using numerical methods is inevitable. In this paper, the theoretical basis of the TFMMR parameter and the behavior of the governing electric and magnetic fields over 2-D structures in both spatial and wave number domains are derived first. Next the selection of the proper numerical technique for TFMMR forward modeling over 2-D structures via employing 3-D sources (point source electrodes) is followed by addressing the numerical difficulties encountered in the course of obtaining valid responses including 1) the singularity associated with the source term (current electrode) in the governing partial differential equations, 2) the singularity associated with the inverse Fourier transform and 3) singularities associated with computing different magnetic field components. Finally, some methods for resolving the numerical singularities are presented and the validity and accuracy of the numerical results against the available simple analytical solutions are evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • galvanic current
  • geomagnetic field
  • resolution
  • Singularity
  • Sub-Audio-magnetic
  • TFMMR