اثرات نفوذ پذیری کشف ساحل بر بالا روی امواج و تنش اعمال شده به بستر

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر نفوذپذیری بستر ساحل بر بالا روی موج از ساحل و نیز شمای اویاری خطوط جریان و مسیر حرکت ذرات شاره درون بستر نفوذپذیری با استفاده از روش آزمایشگاهی بررسی شده است.آزمایش ها با استفاده از تابش امواج به ساحل مصنوعی نفوذپذیری در آزمایشکاهی هیدرولیک دریای مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزی انجام شده است همانطور که میدانیم خصوصیات کلی جریان به نوع ساختار(نفوذپذیری) بستر بستگی دارد بر حسب این ساختار سه پارامتر تنش برشی بستر پروفیل سرعت و مولفه سرعت های تراوشی نوسانی(W ) درون بستر تغییر می کنند.هنگامی که شاره در اثر افزایش هد به درون بستر نفوذ می کند در اصطلاح درون بستر مکش ایجاد می شود.دراین حالت خطوط جریان به بستر نزدیکتر می شود و متوسط سرعت در نزدیک بستر بیشتر و تنش روی بستر تا 3/5 برابر افزایش می یابد در اثر کاهش هد شاهر از درون بستر به بیرون تراوش می کند و در اصطلاح از درون بستر به سمت شاره جوشش ایجاد می شود در این حالت خطوط جریان از بستر دور می شود و متوسط سرعت در نزدیک بستر کاهش می یابد واز تنش روی بستر تا 70 درصد کاسته می شود.برای بررسی تاثیر ساختار (نفوذپذیری) ساحل روی بالا روی از 5 موج منظم در محدودی تیزی 0/015 تا 0/05 در آب عمیق استفاده شده است.میزان بالا روی امواج با استفاده از درپایه های ارتفاع سنج موج که به صورت مایل روی شیب ثابت (4:1 ) ساحل مصنوعی نصب شده بودند ثبت و اندازه گیری شده است.با استفاده از دوربین فیلمبرداری در زیر آب و درون بستر و با تزریق رنگ به درون بستر خطوط جریان و مسیر حرکت ذرات شاره در سه نفوذپذیری متفاوت رسم شده است.همچنین سرعت جریان درون بستر در دو نقطه نزدیک سطح بستر و عمق بستر محاسبه شده است.با معرفی سرعت تراوشی نسبی بدون بعد نشان داده شده است که در یک تناورب خاص با افزایش در حالت مکش مقدار تنش وارد بر بستر افزایش و با افزایش سرعت نسبی در حالت جوشش مقدار تنش وارد بر بستر کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper the effects of permeable bed on wave run up, bed shear stress and internal currents inside the bed, the shape of streamlines and trajectories of fluid elements inside the bed are studied.
The experiments have been done in Hydraulic Laboratories of Sea and Coast in “Soil Conservation and Watershed Management Research Center”.
General properties of flow in rivers, estuaries, and coastal seas are highly dependent on the bed morphology. These include mainly bed shear stress, velocity profile, and turbulence.
We consider the effects of suction (W>0) and injection (W<0) on the properties of flow, particularly the bottom shear stress. Four types of bottom perm abilities with different size of sand have been tested. The results indicate a substantial reduction and enhancement of the bed stress under injection and suction respectively as has been observed by others on wave motion in shallow seas. For this study we considered 5 groups of waves oncoming to shore in the steepness ranges between 0.015 and 0.05. Observations of streamlines inside the bed were taken using a video camera embedded inside the bed, which recorded the pattern of injected dye. Speed of current is computed in two locations: 3 and 13 cm depth by introducing V = W / U (relative dimensionless suctions/injection velocity) we found that for the suctions case, when V increases, the stress are enhanced. While for injection case (V1) , the stress is reduced. Typically, t/ t0varies between 2.5 for Vs= -0.4. Hence, relative bed stress can vary by a factor of 5 which can have a substantial impact on the bed morphology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bottom stress
  • surface waves
  • waves run-up