تجربیاتی در طراحی یک مدل پیش بینی عددی برای مطالعه پدیده های میان مقیاس جؤی در مناطق ساحلی- کوهستانی ا یر ان

نویسنده

چکیده

در این نوشتار مختصرأ به نتایجی تحقیق و طراحی مدلی سه بعدی برای شبیه سازی پدیده های میان مقیاس جؤی در مناطق ساحلی- کوهستانی ایران پرداخته می شود که توسط نگارنده توسعه و تکامل یافته است. مدل برای مطالعه اغتشاشات جؤی ناشی از اختلاف دما و رطوب خشکی، دریا، اثر بالابری مکانیکیو اتر حرارتی کوهستان و اندرکنش آنها مناسب است. مدل مورد بحث از نوع آب ایستاو در راستای قائم از مختصهء زیگما برخوردار بوده و برپایه معادلات اولیه غیرخطی وابسته به زمان استوار است.
شرایط مرزی در آن به نحوی است که می تواند از بازتاب مجدد اغتشاشات داخلی ناشی از اثرات کوهستان و گرادیان های شدید درجه حرارت که به مرزهای مدل می رسد جلوگیری نماید. آغازگری در مدل نیز شرایط باد غالب یکنواختی را در مدل ایجاد می نماید. پارامترسازی انتقال افقی و قائم شارهای پیچکی در مدل و جود دارد. در معادلات مدل فرمول های منحصر به فردی برای جملات گرادیان افقی فشار هوا درسطح زمین، گرادیان افقی زنوپتانسیل طراحی و به کار گرفته شده است تا در مواردی که کوهستان های نامنظم و مرتفع و یا شیب های تند در قلمرو ی مدل وجود داشته باشند بتوان با اجتناب از خطاهای محاسباتی بازدارنده که به خصوص در چنان شرایط ایجاد می شوند و به مطالعه پدیده ها پرداخت. در خرد فیزیک مدل روا بط تازه ای به کار گرفته شده، به خصوص آن که با تفکیک روابط تبخیر در شرایط اشباع و در شرایط غیر اشباع ممکن است تا حد قابل اعتمادی از بروز ناپایداری های غیروا قعی ناشی از تبخیر ناگهانی در مدل جلوگیری نمود. مدل ابتدا، برای یک کوه فرضی زنگوله ای شکل آزموده شد. سپس به کمک آن میدان باد و ابر و بارندگی برای یک منطقهء حقیقی هموار شده، شامل قسمتی از دریای خزر، رشته کوه های البرز و قسمتی از فلات مرکزی، شبیه سازی گردید. از آنجا که داده های کافی جؤی برای یک آغازگری واقع گرایانه، در ایسمگاه های هواشناسی منطقه تولید نمی شد، لذا شرایط اولیه به نحوی فرض و تعریف شد که تا حد زیاد منطبق بر داده های جؤی قابل دسترس در یک روز خاص باشد. در نتیجه خروجی مدل نیز ناچارآ بر اساس همین شرایط او لیه حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper, the results of the development of a three-dimensional model for simulating mesoscale phenomena in the mountainous coastal areas of Iran are presented briefly. The model is suitable for studying atmospheric disturbances, which are generated by land-sea surface temperature contrasts as well as by mechanical lifting and thermal forcing due to mountains and their interactions. The model is hydrostatic with a sigma coordinate along the vertical and based on non-linear time-dependent primitive equations. Initialization in the model creates a uniform prevailing wind. Parameterizations of the vertical and horizontal transport of eddy fluxes are incorporated. It also incorporates a unique formulation associated with the horizontal gradients of geopotential and surface pressure in the momentum equations. With this modification, the fatal computational error due to the spurious imbalance between the two terms, especially in the case of high irregular mountains and/or steep slopes, may be avoided or minimized. In the field of microphysics, explicit formula for evaporation from cloud droplets when they are advected to the unsaturated adjacent area, are added. This addition may give more reliable treatment of evaporation through preventing spurious local sudden cooling of evaporation.
First, the model was examined in a region with a bell-shaped mountain. Then, it was used to simulate wind field, cloud and precipitation for a smoothed real region, including part of the Caspian Sea, the complex Alborz Range and part of the central plateau. Since sufficient data for a realistic initialization were not obtained through the meteorological stations in the study area, the initial conditions were therefore assumed and defined as much in accordance with the available data in a specified day. As a consequence, output was inevitably based tightly on this initial condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mesoscale model
  • mountainous coastal area
  • NWP (numerical weather prediction)
  • Prevailing wind
  • sigma coordinate system
  • surface pressure gradient
  • the Alborz Range
  • The Caspian Sea