مقادیر تصحیی جدید- برای تعیین بزرگی زمینلرزه با استفاه از کاتالوگ CMT هاروارد

نویسنده

چکیده

در اکثر مطالعات زلزله شناسی از داده بزرگی به عنوان یک راهنما برای اندازه زمینلرزه استفاده می شود.لذا خطای موجود در تخمین بزرگی به هر عللی مستقیما روی نتایج مطالعاتی که در آن از داده های بزرگی استفاده می شود تاثیر دارد.بررسی های انجام شده نشان می دهد که بزرگی تعیین شده با استفاده از مقادیر تصحیحی گوتنبرگ -ریشتر(1956 ) که مورد استفاده اکثر مراکز بین المللی و ملی است دارای خطای سیستاماتیک است.در این مطالعه با فرض یک رابطه خطی بین منحنی های دامنه- فاصله موج P ا ممان لرزه ای منتشر شد در کاتالوگ CMT دانشگاه هاروارد کالیبره شده و مقادیر تصحیحی جدید ارائه می شود سپس با استفاده از این مقادیر تحیحی جدید بزرگی زمینلرزه هایی که بولتن های ISC در طول سال های 1978 تا 1993 منتشر شده است تعیین می شود.مقایسه مقادیر بزرگی تعیین شده با استفاده از مقادیر تصحیحی جدید با مقادیر بزرگی تعیین شده با استفاده از مقادیر تحیحی گوتنبرگ- ریشتر ویس-کلاوسون(1972) و لیلوال(1987 ) نشان می دهد که مقدار بزرگی تعیین شده با استفاده از مقادیر تصحیحی گوتنبرگ- ریشتر مستقل از فاصله و عمق است.بررسی انجام شده نشان می دهد که هنگام استفاده از مقادیر تصحیحی گوتنبرگ= ریشتر- ویس- کلاوسون و لیلوال برای تعیین بزرگی زلزله های عمیق - مقادیر بزرگی به ترتیب 0/1-0/15-0/3-0/5-0/1-0/2 واحد بزرگی کم تر برآورد می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article new empirical global depth-distance correction terms for body-wave magnitude are determined using the values of scalar moment M0 in the Harvard CMT Catalogue to calibrate P-wave amplitude-distance curves. Application of new depth-distance correction terms, obtained here, to the ISC dataset shows that estimated mb is independent of distance and focal depth, and provides unbiased estimate of mb, in comparison with other published depth-distance correction terms such as Gutenberg-Richter (1956), Veith-Clavson (1972), and Lilwall (1987). Using Gutenberg-Richter, Veith-Clawson, and Lilwall correction terms, mb for deep earthquakes is systematically underestimated by about 0.1-0.15, 0.3-0.5, and 0.1-0.2 magnitude units respectively. This observation is also a positive test of the hypothesis that a calibration with respect to M0 gives a better estimate of mb. Comparison of the standard deviation of mb values for single events using different depth-distance correction terms shows that the Gutenberg-Richter standard deviations are, on average, larger than those of Veith-Clawson. Lilwall, and this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • correction terms
  • Magnitude
  • seismic moment
  • systematic error