کاربرد نشانگرهای لرزه نگاری شیب و ضخامت واقعی در تفسیر اطلاعات بازتابی

نویسندگان

چکیده

به کارگیری نشانگرهای لرزه نگاری یکی از متداول ترین، بهینه ترین روش های بررسی، شناخت تغییرات زیر سطحی است. در این میان، نشانگرهای لرره نگاری شیب، ضخامت، واقعی می تواند نقش به سزایی در اکشاف، تولید ذخایر هیدروکربوری، تشخیص پدیده های ساختمانی از قبیل گسل خوردگی، همچنین به تصویرکشیدن لبه های تغییرات چینه شناسی داشته باشد.
در این مقاله، نحوه به کارگیری شاخص های لرزه نگاری شب، ضخامت، واقعی در تعیین جابه جایی برخی گسل ها در لایه ای مخزنی واقع در شمال شرق ایران ارانه می شود. همچنین جگونگی تهیه نقشه ضخامت،واقعی این افق مخزنی از روی نقشه نشانگر لرزه نگاری شیب، نقشه های عمقی، مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Application of seismic atributes is one of the most common way of study ing srbsurface variation .dip and true thickness as seismic attributes play an important role . for instance ,in detection of structural events like faults and imaging edges of straigraphic.
in this study Isopach and dip maps of the reservoir layer in a 3D seismic profect in northeast iran were calculated . Then the true thickness map of the layer was computed .The true thickness map shows subtle features such as minor faults and alluvial fan in the reservoir layer. also displacement of some faults are deduced from the true thickness map

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2D seismic
  • 3Dseismic
  • apparent dip
  • sandstone reservoit
  • seismic attributes
  • true dip