دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 486، تیر 1381