لرزه زمین ساخت گسل صحنه- قطعه میانی گسل اصلی عهد حاضر زاگرس- عرب ایران

نویسندگان

چکیده

مطالعات تفصیلی صحرایی و ثبت خردلرزه ها در مدت زمانی کوتاه(اواخر مرداد ماه تا اوایل مهر 1377 ) در گستره کوچکی که گسل صحنه قطعه میانی گسل اصلی عهد حاضر کوه های زاگرس را در بر می گیرد.نشان می دهد که گسل صحنه ساختاری با سازو کار امتداد لغز فشاری از نوع ساخت گلی مثتب است که در حال حاضر فعالبت لرزه ای قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد.
پهنه های بیشینه تخریب زمین لرزه های تاریخی مراکز مه لرزه ه های قبل از استقرار شبکه لرزه نگاری جهانی(1962-1900 ) و همچنین موقعیت مکانی خردلرزه ها به همراه زمین شناسی ساختمانی گستره مورد مطالعه نشان می دهد که گستره محدود بین گسل صحنه و گسل نهاوند مجموعه ای ساختاری و غیر قابل تفکیک است به گونه ای که فعالیت لرزه ای گستره بین این دو گسل را نمی توان مشخصا به هیچ یک از ساخت های جنبای شناخته شده نسبت داد.فعالبت خردلرزه ای ثبت شده در بین بخش جنوبی گسل صحنه و ادامه شمال غربی گسل نهاوند که پهنه مه لرزه ای زمین لرزه 13 دسامبر 1957 میلادی فارسینج را در بر می گیرد محدود است.سازوکار کانونی زمین لرزه ها و تحلیل ساختاری دگرشکلی با مولفه غالب امتداد لغز راستگرد در امتداد گسل صحنه را تایید می کند.کانون زمینلرزه های ثبت شده در مدت زمان استقرار شبکه موقت لرزه نگاری نشان می دهد که زمین لرزه های گستره مورد مطالعه به طور عمده دراعماق حدود 10 کیلومتر روی می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • main recent fault
  • microseism city
  • Sahneh fault
  • Seismotectonics
  • Zagros