مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر)

نویسندگان

چکیده

مطالعهء پارامترهای میدانی همراه با دید و درک فیزیکی مسائل، در مسیر روشن کردن برخی از پدیده های فیزیک دریا بسیار مفید است. در این تحقیق پارامترهای مختلف میدانی ثبت شده توسط بویه موج نگار سازمان هواشناسی کشور در خلیج فارس، سواحل بوشهر (28,57’ شمالی و "30، 50 شرقی) از جمله مشخصه های امواج، باد، دمای هوا، سطح آب درطی سال های 1999.1996,1995 که در حدود 0 0 39 رویداد است مورد مطالعه قرار گرفته است. فراوانی وقوع سه حالت کلی محدو د شدن طول موجگاه، محدود شدن مدت زمان وزش باد و موج کاملأ رشد یافته، همچنین فراوانی وقوع شرایط پایدار، ناپایدار، خنثی لایهء سطحی جو درطی سال 1995 محاسبه شد که نشان داد بیشتر شرایط محدود شدن مدت زمان وزش باد، هم چنین ناپایداری لایهء سطحی جو بر این منطقه حاکم است. روابط به دست آمده بین انرژی €، بسامد v بدون بعد برحسب طول موجگاه بدون بعدX در منطقه بوشهر همخوانی خوبی با نتیجهء سایر محققان دارد. همین طور با درنظر گرفتن پایداری لایهء سطحی جو (عدد ریچاردلون توده ای Rb) نشان داده شد که برای 0.091Rb0.88,v=0.056 Rb-0.03,(0.005

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atmospheric stability
  • Fetch
  • Persian Gulf
  • Wind waves