مطالعهء موردی جزیرهء گرمایی تهران و شبیه سازی عددی آن

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه جزیرهء گرمایی تهران با استفاده از یک مدل منطقه ای محدود برای پیش بینی عددی وضع هوا، موسوم به مدلMM5شبیه سازی شده است. برای این منظور سه دامنه با تفکیک افقی 27، 9و3 کیلومتر در نظر گرفته شد. مدل MM5برای 2روز مختلف، یکی در زمان استقرار تودهء هوای قاره ای قطبی (تودهء هوای سرد) و دیگری در زمان استقرار تودهء هوای قاره ای حاره ای (تودهء هوای گرم) اجرا وخروجی های دامنة با درجه تفکیک زیاد یعنی 3 کیلومتر، طی یک دورهء پیش بینی 24 ساعته بررسی شدند. پیش بینی های مدل با مقادیر دیدبانی شدهء سمت و سرعت باد در ارتفاع 10 متری و دما در ارتفاع 2 متری سطح زمین در ایستگاه های هواشناسی مهرآباد، اقدسیه و چیتگر مقایسه شدند نتایج نشان می دهند که الگوی میدان بادو دمای پیش بینی شده با مقادیر متناظر دیدبانی شده در این ایستگاه ها از سازگاری قابل قبولی برخوردار است. بنابراین در صورت پیش بینی میدان های دماو باد، امکان پیش بینی آلودگی هوای تهران نیز می تواند فراهم آورد. همچنین نتایج حاصله از شبیه سازی نشان می دهد که در زمان استقرار تودهء هوای سرد جزیرهء گرمایی به خوبی در نیمهء شمالی تهران تشکیل می شودو از شدت بیشتری نیز برخوردار است، در حالی که در زمان استقرار تودهء هوای گرم، امکان تشکیل و توسعهء جزیرهء گرمایی در ساعات شب به خوبی فراهم نمی شودو در نتیجه جزیرهء گرمایی از شدت ضعیفی برخوردار است. همچنین تغییرات آهنگ های سرمایش در شب می تواند سبب ایجاد گردش های حرارتی شود، که این گردش ها از افزایش شدت جزیرهء گرمایی جلوگیری می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Temperature and wind fields over Tehran were simulated using the MM5 modeling system. To do this a nested domain with three nests with grid spacing of 27, 9 and 3 km were chosen. The model was run for two different days, one with a continental polar air mass (CPA) and the other one with a continental tropical air mass (CTA) over the region. The model outputs for the innermost nest were studied for the first 24 hours of the forecast. The model results were compared with observed 2m temperature and l0m wind speed at Mehrabad, Aghdasieh and Chitgar stations. The results show a fairly good agreement with the corresponding observations. The results also show that during the time of CPA, the Tehran heat island is well formed and has a relatively high intensity in the northern part of the city while during the time of CTA the heat island does not grow during the night time and has a lower intensity as well. Examining the model results also shows that the model is capable of capturing the micro and mesoscale characteristics features of the heat island and catabatic and anabatic winds over the city. Also, the results show that the mountain cooling intensities the urban heat island circulations at night and these circulations reduce heat island intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heat island
  • MM5 model
  • Numerical simulation