تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیمQ?، در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزهء کجور در محدودهء بسامدی ا تا 32 هرتز

نویسندگان

چکیده

داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین مربوط به تکان اصلی زمین لرزه هشتم خرداد 1383 بلده- کجور با بزرگای گشتاوری MW=6.2(NEIC) به منظور تعیین وابستگی بسامدی ضریب کیفیت امواج برشی مستقیم Q?، در محدودهء بسامدی ا تا 34 هرتز مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس آنالیز رگرسیون انجام گرفته رابطهء زیر برای،وابستگی بسامدی Q? پیشنهاد شده است:
Q=90f
ضریب میرایی بالا و نیزوابستگی شدید بسامدی مشاهده شده، بیانگر لرزه خیزی بالای منطقه مورد مطالعه بوده، با نتایج مطالعات مشابهی که در سایر نقاط لرزه خیز دنیا مانند یونان، ژاپن , هندو ستان،... صورت گرفته است همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Near-field data obtained from the main shock of May 28, 2004 Baladeh-Kojour earthquake, with Mw = 6.2 is used
to determine the frequency dependence of direct shear wave quality factor Q?, in the range of 1 to 32 Hz.
Based on the regression analysis, the following equation is proposed: Q? = 90f0.74
High attenuation factor and frequency dependence of quality factor for shear waves imply the high seismicity of the region and agrees well with similar studies in other seismically active regions such as Greece, Japan, India, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accelerogram
  • Baladeh-Kojour
  • quality factor