مقیاس بزرگی در شبکهء لرزه نگاری تبریز

نویسنده

چکیده

شبکهء لرزه نگاری دیجیتالی تبریز مرکب از هشت ایستگاه لرزه نگاری سه مؤلفه ای، برای ثبت زمین لرزه های محلی در شمال غرب ایران نصب شده است. این شبکه در اوا خر سال 1995 شروع به فعالیت کرد. بررسی داده های آرشیو شده در فاصلهء زمانی 1995 تا دسامبر 2004 نشان می دهد که برای تعیین بزرگی در این شبکه از یک روش و فرمول واحد استفاده نشده است. مقایسهء مقادیر بزرگی تعیین شده برای زمین لرزه های ثبت شده در شبکهء لرزه نگاری تبریز با آنچه که دربولتن ISC/NEIC منتشر شده است نشان می دهد که در شبکهء لرزه نگاری تبریز بزرگی زمین لرزه های رخ داده در فواصل دورتر کم تر از أنچه که باید باشد برآورد می شوند. با استفاده از مقادیر بزرگی تعیین شده در شبکهء تبریز، مقادیرmb یک فرمول به صورت M=log(?/4?)+2.6log(?)-2.2که‌ی با دامنه (peak-to-peak) بر حسب میکرومتر در ثانیه و ? فاصله رومرکزی برحسب ثانیه است برای تعیین بزرگی رویدادهای واقع در فواصل بیشتر از 170 کیلومتر از ایستگاه لرزه نگاری ارائه شد. بررسی صورت گرفته نشان می دهد که مقادیر بزرگی برآ ورد شده با استفاده از این رابطه در مقایسه با فرمولی که اکنون در شبکه تبریز استفاده می شود، دقیق تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To record local earthquakes, the telemetric-digital seismic network of the Tabriz comprising of eight three component seismic stations was installed in the north-west of Iran. This array started operation at the end of 1995. Investigation of archived data in the Tabriz seismic network between 1999 to September 2004 shows that magnitude values in the database have not been determined using a single formula or a specific method. Comparison of magnitude values in the database with those values that have been published in the ISC/NEIC bulletin shows that magnitude values calculated in the Tabriz network are underestimated for events occurred in greater distances. By using magnitude values in the database and corresponding mblSC/NETC (mbISC or mbNETC) values, a scale as M log (v/4?)+2.6log (?)-2.2 is derived for determination of the magnitude in distance range of 170 to 1000 km, where v is peak-to-peak amplitude in micrometer/second and A is epicentral distance in kilometers. This formula gives a better estimate for the magnitude of events in comparison with the formula that is presently used in the Tabriz seismic network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Database
  • Magnitude
  • Seismic network
  • Tabriz