بررسی اثر خورشید گرفتگی 20 مرداد ماه 1378 بر لایه های f1وf2 یونسفر (یون سپهر) و محاسبه ضریب ترکیب مجدد در پایگاه تهران

نویسندگان

چکیده

هدف ما مطالعه تغییرات یونش(یونیزاسیون) لایه های مختلف جوی در روز خورشید گرفتگی کلی محاسبه ضریب ترکیب مجدد الکترون (?) است. برای این کار اندازه گیری ها با کمک یک دستگاه سونداژ یونسفری قائم با فواصل زمانی از 15 دقیقه برای روز قبل گرفت تا 1 دقیقه در هنگام گرفت صورت پذیرفت. داده های یونسفری از یونوگرام ها استخراج گردید و به کمک رابطه چگالی الکترونی و بسامد بحرانی لایه ها‘ چگالی الکترونی لایه های محاسبه و نمودارهای چگالی الکترون یو ارتفاع هر لایه با زمان ترسیم شد. سپس ضریب ترکیب مجدد یا کاهش یونش در روز گرفت برای لایه f1 محاسبه شد. نمودارهای به دست آمده بیانگر کاهش شدید چگالی یونش لایه های مختلف یونسفری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The study of variations of different ionospheric layers at the day of solar eclipse and the calculation of the recombination factor of electrons «1), were our aim. In this regard, the measurements were made with an ionospheric vertical sounding instrument at the interval IS to I minutes at the control day and the day of solar eclipse. The ionospheric data extracted from the ionospheric records (ionograms) and electron density variations with height of the
different layers were obtained based on the relation between electron density and frequency of the layers. Finally the recombination factor for F I layer was calculated. The behaviors of the
electron density variations indicate a rapid decrease of ionization of different ionospheric layers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electron density
  • ionogram
  • Ionosphere
  • recombination factor