دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 874، تابستان 1380