تخمین تخلل از روی سرعت انتشار امواج تراکمی با درنظر گرفتن اثر رُس در سازند ماسه سنگی شوریجه

نویسندگان

چکیده

تخلخل سازند ماسه سنگی شوریجه از روی نگارهای چگالی و نوترون مربوط به یکی از چاه های اکتشافی نفت در شمال شرق ایران(سرخس) محاسبه شده است. همچنین از روی نگار صوتی همان چاه سرعت امواج تراکمی در همان عمق ها اندازه گیری شده اند. مقدار درصد رس موجود در ماتریکس سنگ در عمق های مختلف از نگار زمین شناسی به دست آمده است. از برازش خطی بین کمیت های تخلخل‘ ?‘ مقدار رس‘ c و سرعت امواج تراکمی‘ Vp‘ رابطه زیر برای سازند ماسه سنگی شوریجه به دست آمده است.
Vp=5.55-9.62?-1.37c R2=.086
که در آن Vp بر حسب کیلومتر بر ثانیه و ?و c هر دو بر حسب نسبت حجمی است.
با توجه به رابطه فوق و با محاسبه Vp از روی نگار صوتی و با معلوم بودن میزان رس موجود در سازند‘ می توان تخلخل را برای سازند مزبور تخمین زد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this research the porosity of Shurijeh formation in northeast of Iran is measured from neutron and density logs in the well GL2. Then we measured compressional wave velocity from acoustic log, and the clay content from geology log. With the data of clay content, porosity and compressional wave velocity we found a linear relationship between these parameters as follows:
Vp =5.55 - 9.62?-1.37C R 2 = 0.86
where Vp, r/J and C are respectively the velocity of saturated sandstone (in kmls), porosity
and clay content (both in fractional volume).
Based on the above relationship, if Vp calculated from sonic log and with the knowledge of
the clay content, them the porosity of the formation could be estimated

کلیدواژه‌ها [English]

  • clay content
  • compressional velocity
  • Porosity