تفسیر کمی داده های گرانی با استفاده از گرادیان های گرانی

نویسنده

چکیده

تفسیر کمی در سالهای اخیر کاملا مورد توجه قرار گرفته است. دو روش به نام های سیگنال تحلیلی و واهمامیخت ایلر(EULDPH ) در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند. بعد از مروری کوتاه روی پایه های ریاضی این دو روش‘ دو مثال صحرایی به منظور امتحان کارایی و محدودیت های این روش ها در مورد ساختمان های زمین شناسی پیچیده استفاده شده است. این روش تا کنون در مورد داده های مصنوعی و یا داده های با دقت بالا مانند داده های گرادیومتریک یا خرد گرانیسنجی به کار گرفته شده است. در این جا از داده های با دقت کم به منظور محاسبة بی هنجاری های باقی مانده محاسبه شده اند. سپس با استفاده از گرانی در روش های سیگنال تحلیلی و EULDPH ‘ مختصات آنومالی تعیین شده است. دو مثال صحرایی‘ یکی درغرب تهران(مردآباد) و دیگری در جنوب غربی ایران درنظر گرفته شده اند. در مثال اول هدف ما تعیین محل آنومالی هیدروکربور و در مثال دوم هدف تعیین ناهنجاری کرومیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A great deal of attention has been paid to quantitative interpretation in recent years Two methods, namely the analytic signal an4 the Euler deconvolution (EULDPH) were discussed in this paper. After a short review on the mathematical bases of the methods, two field examples were used to examine the efficiency and limits of the methods when they are applied on a complex geology structure. These methods have already been applied to synthetic models and high - resolution data such as gradiometeric or microgravity data. Noisy gravity data especially in areas of complex geology has rarely been used by these methods and the field examples are exceptions. The low- resolution gravity data was used to provide with residual anomalies. Gravity gradients were generated ftom the
residual anomaly values. Then applying the gravity gradients to the analytic signal and EULDPH methods, we determine the coordinates of a perturbing body in the field of data. Two field examples, one in the west of Tehran (Mardabad) and another in the southwest ofIran are considered. In the first field we were to determine the location of a hydrocarbon density anomaly. In the second field, we were to determine a Choromit anomaly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic signal
  • EULDPH
  • gravity gradient
  • Residual anomaly