چالش های موجود درتشابه سازی فرایند ذوب برف – رواناب

نویسندگان

چکیده

تشابه سازی فرایند دوب برف- رواناب از تحلیل های لازم برای بهره برداری بهینه از منابع آب است که جزء زیر برنامه های اصلی و مهم در مدل های هیدرولوژی (آبشناسی) است. این فرایند و مدل سازی آن از دیر باز از دیدگاه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است و یکی از آنها‘ مشکلات و چالش های رودروی آن است. در مقاله حاضر توفیقات در تشابه سازی ذوب برف – رواناب در دهه اخیر همراه با مشکلاتی که هنوز رودروی آن است‘ بررسی و ارزیابی شده است. بررسی ها نشان می دهد که توفیقات اصلی در این دهه‘ روی کرد به تولید و استفاده از مدل های توزیعی و استفاده از فناوری های جدید به خصوص سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ادغام آن با اطلاعات سنجش از راه دور بوده است‘ اما مشکل اصلی که همواره محققان گذشته از دیرباز نیز برآن اذعان داشته اند و همچنان باقی است‘ مشکل داده‘ آمار و اطلاعات است. مطالعه گسترده و عمیق مراجع مختلف طی دهه اخیر نشان می دهد که زیر برنامه برف مدل های هیدرولوژی و آنچه به عنوان فرایند ذوب و تجمع برف محاسبه می نمایند‘ بسیار نادر به طور مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت است و دلیل آن نیز نبود داده‘ بوده است. در نهایت با توجه به مشکلات فوق پیشنهاد شده تا طی یک تلاش همگانی زیر نظر موسسه ای بین المللی مانند اتحادیه بین المللی علوم هیدرولوژی (IAHS) داده های تحقیقات انجام شده که در مراکز مختلف به انجام رسیده است‘ گردآوری شود و آنها را برای استفاده عموم محققان در دسترس قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Snowmelt-runoff simulation is a significant and common module in hydrological models. During the last decade, a number of hydrological distributed models, have been developed, using different snowmelt algorithms and many of the previous models have been updated with more improved snowmelt approaches. Also, an especial consideration has been developed to distributed modeling. In the present paper, snowmelt modules of hydrological models have been reviewed. Data problems to some extent have been resolved compared with the previous decade, but it is still the main obstacle. Application of Geographical Information System (GIS) has been one of the great successes and some of the models have been facilitated by GIS interface. In spite of these improvements, because of the rareness of snowmelt measurements in a few studies snowmelt components of hydrological models have been independently evaluated. It has been suggested that under the coordination of International Association of Hydrological Science (IAHS), in an international attempt, snowmelt data set of different research works that have been done so far to be colIected and made available to snow hydrologist and modelers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • snow hydrology
  • snow simulation problems
  • Ungauged catchments