دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 958، فروردین 1380 
شبیه سازی فیزیکی جریان هوا در پیرامون تپه سه بعدی

عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ تاج الدین بنی هاشم؛ آرمین دهقان