تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP

نویسندگان

چکیده

یکی از مراحل مهم پردازش داده های VSP ، تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده است. در این مقاله، دو روش f-k و-p برای تفکیک امواج پایین رونده در داده های VSP مصنوعی و واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. امواج پایین رونده دارای سرعت و کندی ظاهری منفی اند. بنابراین ، با استفاده از تبدیل فوریه دو بعدی داده های VSP ( در حیطه f-k) و یا با استفاده از تبدیل رادون ( در حیطه -p ) می توان آنها را از هم تفکیک کرد. توانایی این دو روش با اعمال آنها بر روی داده های VSP مصنوعی مربوط به یک مدل چهار لایه ، با استفاده از برنامه های تدوین شده بررسی شد. کارایی دو روش با حضور امواج تکراری پایین رونده و بالارونده ، نوفه تصادفی زمینه روی کلیه لرزه نگاشت ها و نوفه های قوی در برخی از لرزه نگاشت ها نیز آزمایش شد و نتایج نشان داد در حالت هایی که نوفه زمینه قوی است، روش -p از روش f-k برای تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP مصنوعی مناسب تر است. آنگاه این دو روش روی داده های VSP واقعی یک چاه نفت با به کارگیری نرم افزارهای تدوین شده و نرم افزار پروماکس اعمال شد و بررسی نتایج نشان داد که دو روش ، پاسخ نسبتاً یکسانی در جداسازی امواج دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the most important steps in the processing of VSP data is the separation of
upcoming and down going waves. It can be performed by applying a velocity filter
either in the f-k or 't-p domain. In the f-k domain, upcoming and down going waves
will be separated into two groups having negative and positive wave numbers,
respectively. A simple way of extracting them is to remove energies with the positive
or negative velocities in the f-k plane. Similarly, by transforming VSP data from t-x
domain to 't-p domain, upcoming and down going wave fields become separable and
they are mapped to different quadrants of a 't-p plane. This allows either upcoming or
down going waves to be reconstructed by the application of inverse Radon transform
to the related quadrant of the 't-p plane. Results obtained by the 't-p method are
similar to those obtained by the f-k velocity filtering. However, by implementing an
amplitude ratio-resting filter in the forward slant stack, the quality of the
reconstructed wave field would be improved. The filter was based on the amplitude
of a slant-stacked event. The event with different amplitudes can be identified and
suppressed when amplitudes are incoherent. In this regared, the efficiency of the f-k
filter and the Radon transform over synthetic and real VSP data are considered. For the real data, we compared the results of our written soft wares with those of the
Prom AX software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Down going waves
  • f-k method
  • 't-p method
  • upcoming waves
  • VSP data